Tài liệu môn Tiếng Anh ôn thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2014 - Ngạch Cán sự và Chuyên viên

pdf 241 trang Viên Minh 17/07/2023 5961
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu môn Tiếng Anh ôn thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2014 - Ngạch Cán sự và Chuyên viên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdftai_lieu_mon_tieng_anh_on_thi_tuyen_cong_chuc_tinh_tien_gian.pdf

Nội dung text: Tài liệu môn Tiếng Anh ôn thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2014 - Ngạch Cán sự và Chuyên viên

 1. UBND TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2014 TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH Ngạch Cán sự và Chuyên viên Tiền Giang, tháng 10/ 2014
 2. Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh: Một câu trong tiếng Anh thƣờng bao gồm các thành phần sau đây: Ví dụ: SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER John and I ate a pizza last night. We studied "present perfect" last week. He runs very fast. I like walking. 1.1 Subject (chủ ngữ): Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thƣờng đứng trƣớc động từ (verb). Chủ ngữ thƣờng là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trƣờng hợp này ngữ danh từ không đƣợc bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thƣờng đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ. Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ đƣợc ngầm hiểu là ngƣời nghe. Ví dụ: “Don't move!” = Đứng im!). 2
 3. Milk is delicious. (một danh từ) That new, red car is mine. (một ngữ danh từ) Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trƣờng hợp đó, It hoặc There đóng vai trò chủ ngữ giả. It is a nice day today. There is a fire in that building. There were many students in the room. It is the fact that the earth goes around the sun. 1.2 Verb (động từ): Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là một nhóm từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính. I love you. (chỉ hành động) Chilli is hot. (chỉ trạng thái) I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going) 1.3 Complement (vị ngữ): Vị ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tƣợng tác động của chủ ngữ. Cũng giống nhƣ chủ ngữ, vị ngữ thƣờng là danh từ hoặc ngữ danh từ không bắt đầu bằng giới từ, tuy nhiên vị ngữ thƣờng đứng sau động từ. Không phải câu nào cũng có complement. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi What? hoặc Whom? John bought a car yesterday. (What did John buy?) 3
 4. Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?) She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?) 1.4 Modifier (trạng từ): Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Không phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thƣờng là các cụm giới từ (prepositional phrase), phó từ (adverb) hoặc một cụm phó từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When?, Where? hoặc How? Một cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table, ). Nếu có nhiều trạng từ trong câu thì trạng từ chỉ thời gian thƣờng đi sau cùng. John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?) She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see him?) She drives very fast. (How does she drive?) Chú ý rằng trạng từ thƣờng đi sau vị ngữ nhƣng không nhất thiết. Tuy nhiên trạng từ là cụm giới từ không đƣợc nằm giữa động từ và vị ngữ. She drove on the street her new car. (Sai) She drove her new car on the street. (Đúng) 2. Noun phrase (ngữ danh từ) 2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): · Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng đƣợc với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng đƣợc với a hay với the. VD: one book, two books 4
 5. · Danh từ không đếm được: Không dùng đƣợc với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng đƣợc với a, còn the chỉ trong một số trƣờng hợp đặc biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói "one milk", "two milks" (Một số vật chất không đếm đƣợc có thể đƣợc chứa trong các bình đựng, bao bì đếm đƣợc. VD: one glass of milk - một cốc sữa). · Một số danh từ đếm đƣợc có hình thái số nhiều đặc biệt. VD: person - people; child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice · Một số danh từ đếm đƣợc có dạng số ít/ số nhiều nhƣ nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a": an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. · Một số các danh từ không đếm đƣợc nhƣ food, meat, money, sand, water đôi khi đƣợc dùng nhƣ các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó. This is one of the foods that my doctor wants me to eat. · Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm đƣợc nhƣng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm đƣợc. You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm đƣợc) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm đƣợc) Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được. WITH COUNTABLE NOUN WITH UNCOUNTABLE NOUN a(n), the, some, any the, some, any this, that, these, those this, that 5
 6. none, one, two, three, None much (thƣờng dùng trong câu phủ định, many câu hỏi) a lot of a lot of a [large / great] number of a large amount of (a) few (a) little fewer than less than more than more than Một số từ không đếm được nên biết: information sand money physics air food news mathematics mumps (bệnh quai meat measles (bệnh sởi) politics bị) water soap homework economics Note: advertising là danh từ không đếm đƣợc nhƣng advertisement là danh từ đếm đƣợc, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó. There are too many advertisements during TV shows. 2.2 Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an" Dùng a hoặc an trƣớc một danh từ số ít đếm đƣợc. Chúng có nghĩa là một. Chúng đƣợc dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chƣa đƣợc đề cập từ trƣớc. A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng) 6
 7. I saw a boy in the street. (chúng ta không biết cậu bé nào, chƣa đƣợc đề cập trƣớc đó) 2.2.1 Dùng “an” với: Quán từ an đƣợc dùng trƣớc từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm: · Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object · Một số từ bắt đầu bằng u, y: an uncle, an umbrella · Một số từ bắt đầu bằng h câm: an heir, haft an hour · Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P 2.2.2 Dùng “a” với: Dùng a trƣớc các từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trƣờng hợp bắt đầu bằng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income, · Đứng trƣớc một danh từ mở đầu bằng "uni " phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp) · Dùng trong các thành ngữ chỉ số lƣợng nhất định nhƣ: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen. · Dùng trƣớc những số đếm nhất định thƣờng là hàng ngàn, hàng trăm nhƣ a/one hundred - a/one thousand. · Dùng trƣớc "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày). · Dùng với các đơn vị phân số nhƣ 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth. 7
 8. · Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day. 2.3 Cách dùng quán từ xác định "The" Dùng the trƣớc một danh từ đã đƣợc xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đã đƣợc đề cập đến trƣớc đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết. The boy in the corner is my friend. (Cả ngƣời nói và ngƣời nghe đều biết đó là cậu bé nào) The earth is round. (Chỉ có một trái đất, ai cũng biết) Với danh từ không đếm đƣợc, dùng the nếu nói đến một vật cụ thể, không dùng the nếu nói chung. Sugar is sweet. (Chỉ các loại đƣờng nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (Cụ thể là đƣờng ở trên bàn) Với danh từ đếm đƣợc số nhiều, khi chúng có nghĩa đại diện chung cho một lớp các vật cùng loại thì cũng không dùng the. Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (Vận động viên nói chung) 2.3.1 Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên: · The + danh từ + giới từ + danh từ: The girl in blue, the Gulf of Mexico. · Dùng trƣớc những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only: The only way, the best day. · Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s 8
 9. · The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ: The man to whom you have just spoken is the chairman. · The + danh từ số ít tƣợng trƣng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh) · Đối với man khi mang nghĩa "loài ngƣời" tuyệt đối không đƣợc dùng the: Since man lived on the earth (kể từ khi loài ngƣời sinh sống trên trái đất này) · Dùng trƣớc một danh từ số ít để chỉ một nhóm, một hạng ngƣời nhất định trong xã hội: The small shopkeeper: Giới chủ tiệm nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp · The + adj: Tƣợng trƣng cho một nhóm ngƣời, chúng không bao giờ đƣợc phép ở số nhiều nhƣng đƣợc xem là các danh từ số nhiều. Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều: The old = The old people; The old are often very hard in their moving · The + tên gọi các đội hợp xƣớng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles. · The + tên gọi các tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ các khinh khí cầu: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg · The + họ của một gia đình ở số nhiều = gia đình nhà: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and children · Thông thƣờng không dùng the trƣớc tên riêng trừ trƣờng hợp có nhiều ngƣời hoặc vật cùng tên và ngƣời nói muốn ám chỉ một ngƣời cụ thể trong số đó: There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that I know lives on the First Avenue. · Tƣơng tự, không dùng "the" trƣớc bữa ăn: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at 8 am this morning. Trừ khi muốn ám chỉ một bữa ăn cụ thể: The dinner that you invited me last week were delecious. · Không dùng "the" trƣớc một số danh từ nhƣ home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ 9
 10. chuyển động chỉ đi đến đó là mục đích chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính: Students go to school everyday. The patient was released from hospital. Nhƣng nếu đến đó hoặc ra khỏi đó không vì mục đích chính thì dùng "the". Students go to the school for a class party. The doctor left the hospital for lunch. 2.3.2 Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình Có "The" Không "The" + Dùng trƣớc tên các đại dƣơng, sông + Trƣớc tên một hồ ngòi, biển, vịnh và các cụm hồ (số nhiều) Lake Geneva The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes + Trƣớc tên các dãy núi: + Trƣớc tên một ngọn núi The Rocky Mountains Mount Vesuvius + Trƣớc tên những vật thể duy nhất trong + Trƣớc tên các hành tinh hoặc các chòm vũ trụ hoặc trên thế giới: sao The earth, the moon Venus, Mars + The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng + Trƣớc tên các trƣờng này nếu trƣớc nó The University of Florida là một tên riêng Stetson University + The + số thứ tự + danh từ 10
 11. The third chapter. + Trƣớc các danh từ đi cùng với một số đếm + Trƣớc tên các cuộc chiến tranh khu Chapter three, Word War One vực với điều kiện tên khu vực đó phải đƣợc tính từ hoá The Korean War (=> The Vietnamese economy) + Trƣớc tên các nƣớc có hai từ trở lên + Trƣớc tên các nƣớc chỉ có một từ: (ngoại trừ Great Britain) China, France, Venezuela, Vietnam The United States, The Central African Republic + Trƣớc tên các nƣớc mở đầu bằng New, + Trƣớc tên các nƣớc đƣợc coi là một một tính từ chỉ hƣớng: quần đảo hoặc một quần đảo New Zealand, North Korean, France The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii + Trƣớc tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện: + Trƣớc tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch Europe, Florida sử The Constitution, The Magna Carta + Trƣớc tên bất kì môn thể thao nào baseball, basketball + Trƣớc tên các nhóm dân tộc thiểu số the Indians + Trƣớc các danh từ trừu tƣợng (trừ một số trƣờng hợp đặc biệt): freedom, happiness 11
 12. + Trƣớc tên các môn học nói chung mathematics + Trƣớc tên các môn học cụ thể + Trƣớc tên các ngày lễ, tết The Solid matter Physics Christmas, Thanksgiving + Trƣớc tên các loại hình nhạc cụ trong các hình thức âm nhạc cụ thể (Jazz, Rock, classical music ) + Trƣớc tên các nhạc cụ khi đề cập đến To perform jazz on trumpet and piano các nhạc cụ đó nói chung hoặc khi chơi các nhạc cụ đó. The violin is difficult to play Who is that on the piano 2.4 Cách sử dụng another và other. Hai từ này thƣờng gây nhầm lẫn. Dùng với danh từ không đếm Dùng với danh từ đếm được được an + other + danh từ đếm được số ít = một cái nữa, một cái khác, một ngƣời nữa, một ngƣời khác (= one more). another pencil = one more pencil Không dùng the other + danh từ đếm được số ít = cái cuối cùng còn lại (của một bộ), ngƣời còn lại (của một nhóm), = last of the set. 12
 13. the other pencil = the last pencil present Other + danh từ không Other + danh từ đếm được số nhiều = mấy đếm được = một chút nữa cái nữa, mấy cái khác, mấy ngƣời nữa, mấy (= more of the set). ngƣời khác (= more of the set). other water = some more other pencils = some more pencils water The other + danh từ đếm được số nhiều = The other + danh từ những cái còn lại (của một bộ), những không đếm được = chỗ ngƣời còn lại (của một nhóm), = the rest of còn sót lại. the set. the other water = the the other pencils = all remaining pencils remaining water · Another và other là không xác định trong khi the other là xác định; nếu chủ ngữ là đã biết (đƣợc nhắc đến trƣớc đó) thì ta có thể bỏ danh từ đi sau another hoặc other, chỉ cần dùng another hoặc other nhƣ một đại từ là đủ. Khi danh từ số nhiều bị lƣợc bớt (trong cách nói tắt nêu trên) thì other trở thành others. Không bao giờ đƣợc dùng others + danh từ số nhiều: I Don 't want this book. Please give me another. (another = any other book - not specific) I Don 't want this book. Please give me the other. (the other = the other book, specific) This chemical is poisonous. Others are poisonous too. (others = the other chemicals, not specific) 13
 14. I Don 't want these books. Please give me the others. (the others = the other books, specific) · Trong một số trƣờng hợp ngƣời ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay cho danh từ: I Don 't want this book. Please give me another one. I don't want this book. Please give me the other one. This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too. I don't want these books. Please give me the other ones. · This hoặc that có thể dùng với one nhƣng these và those không đƣợc dùng với ones, mặc dù cả 4 từ này đều có thể dùng thay cho danh từ (với vai trò là đại từ) khi không đi với one hoặc ones: I don't want this book. I want that. 2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few · Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hƣớng phủ định) I have little money, not enough to buy groceries. · A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để I have a little money, enough to buy groceries · Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có tính phủ định) I have few books, not enough for reference reading · A few + danh từ đếm đƣợc số nhiều: có một chút, đủ để I have a few records, enough for listening. 14
 15. · Trong một số trƣờng hợp khi danh từ ở trên đã đƣợc nhắc đến thì ở phía dƣới chỉ cần dùng little hoặc few nhƣ một đại từ là đủ (cũng giống nhƣ đối với other/another; this/that). Are you ready in money. Yes, a little. · Quite a few + đếm được = Quite a bit + không đếm được = Quite a lot of + noun = rất nhiều. 2.6 Sở hữu cách · The noun's + noun: Chỉ đƣợc dùng cho những danh từ chỉ ngƣời hoặc động vật, không dùng cho các đồ vật. The student's book, The cat's legs. · Đối với danh từ số nhiều đã có sẵn "s" ở đuôi chỉ cần dùng dấu phẩy The students' book. · Nhƣng đối với những danh từ đổi số nhiều đặc biệt không "s" ở đuôi vẫn phải dùng đầy đủ dấu sở hữu cách. The children's toys, The people's willing · Nếu có hai danh từ cùng đứng ở sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu nhất sẽ mang dấu sở hữu. Paul and Peter's room. · Đối với những tên riêng hoặc danh từ đã có sẵn "s" ở đuôi có thể chỉ cần dùng dấu phẩy và nhấn mạnh đuôi khi đọc hoặc dùng sở hữu cách và phải thay đổi cách đọc. Tên riêng không dùng "the" đằng trƣớc. 15
 16. The boss' car = the boss 's car [bosiz] Agnes' house = Agnes 's [siz] house. · Sở hữu cách cũng đƣợc dùng cho thời gian (năm, tháng, thập niên, thế kỉ) The 1990s' events: những sự kiện của thập niên 90 The 21st century's prospects. · Dùng cho các mùa trong năm trừ mùa xuân và mùa thu. Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa này thì ngƣời viết đã nhân cách hoá chúng. Ngày nay ngƣời ta dùng các mùa trong năm nhƣ một tính từ cho các danh từ đằng sau, ít dùng sở hữu cách. The Autumn's leaf: chiếc lá của nàng thu. · Dùng cho tên các công ty lớn, các quốc gia The Rockerfeller's oil products. China's food. · Đối với các cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trƣng chỉ cần dùng danh từ với dấu sở hữu. In a florist's At a hairdresser's Đặc biệt là các tiệm ăn với tên riêng: The Antonio's · Dùng trƣớc một số danh từ bất động vật chỉ trong một số thành ngữ a stone's throw from (Cách nơi đâu một tầm đá ném). 3. Verb phrase (ngữ động từ) Nhƣ đã đề cập ở phần cấu trúc chung của câu, ngữ động từ tiếng Anh gồm có một động từ chính và một hoặc nhiêu trợ động từ. Động từ trong tiếng Anh chia làm 3 16
 17. thời chính: Quá khứ (Past) Hiện tại (Present) Tƣơng lai (Future) Mỗi thời chính lại chia thành nhiều thời nhỏ để diễn đạt tính chính xác của hành động. 3.1 Present tenses (các thời hiện tại) 3.1.1 Simple Present (thời hiện tại thường) Dùng để diễn đạt một hành động mang tính thƣờng xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính qui luật. I walk to school every day. Khi chia động từ ở thời này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they) động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có to nhƣ ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải có "s" ở sau động từ và âm đó phải đƣợc đọc lên: He walks. She watches TV Thƣờng dùng thời hiện tại thƣờng với một số các phó từ chỉ thời gian nhƣ today, present day, nowadays, và với các phó từ chỉ tần suất nhƣ: always, sometimes, often, every + thời gian 17
 18. Simple present thƣờng không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (now), ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (stative verb) nhƣ sau: Know understand have believe hate need hear love appear see like seem smell want taste wish sound own Các từ trong danh sách trên thƣờng cũng không bao giờ xuất hiện trong thời tiếp diễn (hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn ). Một số ví dụ khác về thời hiện tại thường: They understand the problem now. (stative verb) He always swims in the evening. (habitual action) We want to leave now. (stative verb) The coffee tastes delicious. (stative verb) Your cough sounds bad. (stative verb) I walk to school every day. (habitual action) 3.1.2 Present Progressive (thời hiện tại tiếp diễn) 18
 19. · Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại. Thời điểm này đƣợc xác định cụ thể bằng một số phó từ nhƣ : now, rightnow, at this moment. · Dùng thay thế cho thời tƣơng lai gần, đặc biệt là trong văn nói. The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time) · Các động từ trạng thái (stative verb) ở bảng sau không đƣợc chia ở thể tiếp diễn (bất cứ thời nào) khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thần hoặc tính chất của sự vật, sự việc. know understand have believe hate need hear love appear see like seem smell want taste wish sound own Nhƣng khi chúng quay sang hƣớng động từ hành động thì chúng lại đƣợc phép dùng ở thể tiếp diễn. He has a lot of books. He is having dinner now. (Động từ hành động: ăn tối) I think they will come in time. I'm thinking of my test tomorrow. (Động từ hành động: Đang nghĩ về) 3.1.3 Present Perfect (thời hiện tại hoàn thành) 19
 20. Thời hiện tại hoàn thành dùng để: (1). Diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. John has traveled around the world. (We don't know when) (2). Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ. George has seen this movie three time. (3). Một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.) = John has lived in that house since 1984. (Giả sử hiện nay là 2004) 3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR: FOR + khoảng thời gian: for three days, for ten minutes, for twenty years SINCE + thời điểm bắt đầu: since 1982, since January, 3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET: Already dùng trong câu khẳng định, already có thể đứng ngay sau have và cũng có thể đứng ở cuối câu. We have already written our reports. We have written our reports already. Yet dùng trong câu phủ định, câu nghi vấn. Yet thƣờng xuyên đứng ở cuối câu. 20
 21. We haven't written our reports yet. Have you written your reports yet? Trong một số trƣờng hợp ở thể phủ định, yet có thể đứng ngay sau have nhƣng phải thay đổi về mặt ngữ pháp: động từ PII trở về dạng nguyên thể có to và không dùng not. John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet. 3.1.3.3 Thời hiện tại hoàn thành thường dược dùng với một số cụm từ chỉ thời gian như sau: · Dùng với now that (giờ đây khi mà ) Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply for the scholarship. · Dùng với một số phó từ nhƣ till now, untill now, so far (cho đến giờ). Những cụm từ này có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. So far the problem has not been resolved. · Dùng với recently, lately (gần đây) những cụm từ này có thể đứng đầu hoặc cuối câu. I have not seen him recently. · Dùng với before đứng ở cuối câu. I have seen him before. 21
 22. Xem thêm các động từ bất quy tắc 3.1.4 Present Perfect Progressive (thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn) Chỉ đối với các hành động thộc loại (3) của thời hiện tại hoàn thành chúng ta mới có thể dùng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. John has been living in that house for 20 years. = John has lived in that house for 20 years. Phân biệt cách dùng giữa hai thời: Present Perfect Present Perfect Progressive Hành động vẫn tiếp diễn ở hiện tại, có Hành động đã chấm dứt ở hiện tại do đó khả năng lan tới tƣơng lai do đó không đã có kết quả rõ rệt. có kết quả rõ rệt. I've waited for you for half an hour. I've been waiting for you for half an (and now I stop waiting because hour. you didn't come). (and now I'm still waiting, hoping that you'll come) 3.2 Past tenses (các thời quá khứ) 22
 23. 3.2.1 Simple Past (thời quá khứ thường): Dùng để diễn đạt một hành động đã xảy ra dứt điểm tại một thời gian xác định trong quá khứ (không còn diễn ra hoặc ảnh hƣởng tới hiện tại). Thời điểm trong câu đƣợc xác định rõ rệt bằng một số các phó từ chỉ thời gian nhƣ: yesterday, at that moment, last week, He went to Spain last year. Bob bought a new bicyle yesterday. Maria did her homework last night. Mark washed the dishes after dinner. We drove to the grocery store this afternoon. George cooked dinner for his family Saturday night. 3.2.2 Past Progresseive (thời quá khứ tiếp diễn): Thời quá khứ tiếp diễn dùng để diễn đạt: (1) một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì bị một hành động khác “chen ngang” (khi đang thì bỗng ). Trong trƣờng hợp này, mẫu câu chung là: I was watching TV when she came home. hoặc 23
 24. When she came home, I was watching television. (2) Hai hành động cùng đồng thời xảy ra trong quá khứ. Trong trƣờng hợp này, mẫu câu sau đƣợc áp dụng: Martha was watching television while John was reading a book. hoặc While John was reading a book, Martha was watching television. Cấu trúc sau đây cũng đôi khi đƣợc dùng nhƣng không thông dụng bằng hai mẫu trên: While John was reading a book, Martha watched television. (3) Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ: Martha was watching TV at seven o‟clock last night. What were you doing at one o‟clock this afternoon? Henry was eating a snack at midnight last night. 24
 25. 3.2.3 Past Perfect (thời quá khứ hoàn thành): Thời quá khứ hoàn thành đƣợc dùng để diễn đạt: (1) một hành động xảy ra trƣớc một hành động khác trong quá khứ, trong câu thƣờng có có 2 hành động: Thời quá khứ hoàn thành thƣờng đƣợc dùng với 3 phó từ chỉ thời gian là: after, before và when. 25
 26. Phó từ when có thể đƣợc dùng thay cho after và before trong cả 4 mẫu trên mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu. Chúng ta vẫn biết hành động nào xảy ra trƣớc do có sử dụng quá khứ hoàn thành. The police came when the robber had gone away. (2) Một trạng thái đã tồn tại một thời gian trong quá khứ nhƣng đã chấm dứt trƣớc hiện tại. Trƣờng hợp này tƣơng tự trƣờng hợp (3) đối với hiện tại hoàn thành nhƣng trong trƣờng hợp này không có liên hệ gì với hiện tại. John had lived in New York for ten years before he moved to VN. 3.2.4 Past Perfect Progressive (thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn): Chỉ đối với các hành động thuộc nhóm (2) của thời quá khứ hoàn thành ta mới có thể dùng thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn, với ý nghĩa của câu không thay đổi. John had been living in New York for ten years before he moved to VN. Lƣu ý: Thời này ngày nay ít dùng, ngƣời ta thay thế nó bằng Past Perfect và chỉ dùng khi nào cần điễn đạt tính chính xác của hành động. 3.3 Future tenses (các thời tương lai) 3.3.1 Simple Future (thời tương lai thường): 26
 27. Ngày nay ngữ pháp hiện đại, đặc biệt là ngữ pháp Mĩ chấp nhận việc dùng will cho tất cả các ngôi, còn shall chỉ dùng với các ngôi I, we trong một số trƣờng hợp nhƣ sau: · Đƣa ra đề nghị một cách lịch sự: Shall I take you coat? · Dùng để mời ngƣời khác một cách lịch sự: Shall we go out for lunch? · Dùng để ngã giá trong khi mặc cả, mua bán: Shall we say : $ 50 · Thƣờng đƣợc dùng với 1 văn bản mang tính pháp qui buộc các bên phải thi hành điều khoản trong văn bản: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule. Trong tiếng Anh bình dân , ngƣời ta thay shall = must ở dạng câu này. Nó dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra ở một thời điểm nhất định trong tƣơng lai nhƣng không xác định cụ thể. Thƣờng dùng với một số phó từ chỉ thời gian nhƣ tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on. 3.3.2 Near Future (tương lai gần): Diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tƣơng lai gần, thƣờng dùng với các phó từ dƣới dạng: In a moment (lát nữa), at 2 o'clock this afternoon 27
 28. We are going to have a reception in a moment Nó chỉ 1 việc chắc chắn sẽ phải xảy ra theo nhƣ dự tính cho dù thời gian là tƣơng lai xa. We are going to take a TOEFL test next year. Ngày nay ngƣời ta thƣờng dùng present progressive. 3.3.3 Future Progressive (thời tương lai tiếp diễn): · Dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra vào một thời điểm nhất định trong tƣơng lai. At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture. Good luck with the exam! We will be thinking of you. · Dùng kết hợp với present progressive khác để diễn đạt hai hành động đang song song xảy ra. Một ở hiện tại, còn một ở tƣơng lai. Now we are learning English here, but by this time tomorrow we will be attending the meeting at the office. · Đƣợc dùng để đề cập đến các sự kiện tƣơng lai đã đƣợc xác định hoặc quyết định (không mang ý nghĩa tiếp diễn). Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass-making at the same time next week. · Hoặc những sự kiện đƣợc mong đợi là sẽ xảy ra theo một tiến trình thƣờng lệ (nhƣng không diễn đạt ý định của cá nhân ngƣời nói). You will be hearing from my solicitor. I will be seeing you one of these days, I expect. · Dự đoán cho tƣơng lai: Don't phone now, they will be having dinner. 28
 29. · Diễn đạt lời đề nghị nhã nhặn muốn biết về kế hoạch của ngƣời khác Will you be staying in here this evening? (ông có dự định ở lại đây tối nay chứ ạ) 3.3.4 Future Perfect (thời tương lai hoàn thành): Dùng để chỉ một hành động sẽ phải đƣợc hoàn tất ở vào một thời điểm nhất định trong tƣơng lai. Nó thƣờng đƣợc dùng với trạng từ chỉ thời gian dƣới dạng: by the end of , by the time + sentence We will have accomplished the English grammar course by the end of next week. By the time human being migrates to the moon, most of the people alive today will have died. 4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số nhiều 4.1 Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ 29
 30. Trong câu tiếng Anh, có nhiều trƣờng hợp rất khó xác định đƣợc đâu là chủ ngữ của câu do chủ ngữ và động từ không đi liền với nhau. The boys in the room are playing chess. Thông thƣờng trong các trƣờng hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu và các danh từ theo sau – in the room) thƣờng nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ giới từ này không ảnh hƣởng đến việc chia động từ. The study of languages is very interesting. Serveral theories on this subject have been proposed. The view of these disciplines varies from time to time. The danger of forest fires is not to be taken lightly. Chú ý rằng trong các ví dụ trên các danh từ nằm trong ngữ giới từ đều trái ngƣợc với chủ ngữ về số ít / số nhiều nhƣng động từ luôn đƣợc chia theo chủ ngữ chính. Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tƣờng đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hƣởng gì đến việc chia động từ. Together with along with accompanied by as well as Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight. Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng and thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều (tƣơng đƣơng với they) Mary and her manager are going to a party tonight. Nhƣng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng or thì động từ phải chia theo danh từ 30