Tài liệu ôn thi công chức, viên chức

pdf 103 trang hongtran 04/01/2023 7660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu ôn thi công chức, viên chức", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdftai_lieu_on_thi_cong_chuc_vien_chuc.pdf

Nội dung text: Tài liệu ôn thi công chức, viên chức

 1. TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC A. Câu hỏi vấn đáp: I. Nhóm câu hỏi về quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và Luật giáo dục: Câu 1. Những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục: 1. GD là quốc sách hàng đầu 2. Xây dựng nền GD có tính nhân văn, dân tộc, khoa học, hiện đại, theo định hướng XHCN 3. Phát triển GD gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tiến bộ khoa học công nghệ, củng cố an ninh quốc phòng 4. GD là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân Câu 2. Các giải pháp phát triển giáo dục: 1. Đổi mới cơ cấu đào tạo và hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 2. Đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình đào tạo 3. Đổi mới cụng tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viân và cán bộ quản lý 4. Đổi mới tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và cụng nghệ 5. Đổi mới việc huy động nguồn lực và cơ chế tài chớnh 6. Đổi mới cơ chế quản lý 7. Hội nhập quốc tế Câu 3. Các mục tiêu giáo dục: Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Câu 4. Tính chất, nguyên lý giáo dục (điều 3, Luật Giáo dục) - Tính chất: Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục XHCN có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy Chủ nghĩa MacLenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. - Nguyên lý: Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Câu 5. Nhiệm vụ nhà giáo: (điều 72, Luật giáo dục) Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây: 1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; 1
 2. 2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; 3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của các nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bừng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; 4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. 5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Câu 6. Quyền của nhà giáo (điều 73, Luật giáo dục) Nhà giáo có những quyền sau đây: 1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác; 4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; 5. Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động. Câu 7: Mục tiêu của giáo dục đại học 1. Mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo 3. Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo 4. Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo 5. Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. * Tóm lại, Giáo dục Đại học phải đảm bảo các mục tiêu sau: - Đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao - Mở rộng đào tạo sau trung học phổ thông: đa dạng hóa chương trình đào tạo, liên thông, khắc phục mất cấn đối về cơ cấu - Tăng cường năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội - Tăng cường năng lực tạo việc làm. 2
 3. Câu 8: Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo 1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau: a. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học b. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở c. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông d. Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành ở cơ sở dạy nghề e. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên giảng dạy trung cấp f. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ. 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo thẩm quyền quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn. Câu 9: Hệ thống giáo dục quốc dân 1. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên 2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: a./ Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo b./ Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trong học phổ thông c./ Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề d./ Giáo dục đại học và sau đại học, đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. Câu 10. Việc biên soạn giáo trình cao đẳng, đại học được luật quy định như thế nào? (Điều 41) Giáo trình giáo dục đại học cụ thể hóa yêu cầu về nội dung, kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo. Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập; bảo đảm có đủ giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung cho các trường cao đẳng, trường đại học 3
 4. Câu 11. Nhiệm vụ của thanh tra giáo dục được luật giáo dục qui định như thế nào? (Điều 111) a. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục b. Thanh tra về việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, qui chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các qui định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục; c. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo d. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật xử lý hành chính đ. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật chống tham nhũng e. Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và qui định của nhà nước về Giáo dục g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật Câu 12. Trách nhiệm của thanh tra giáo dục theo LGD? Thanh tra giáo dục có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật thanh tra Khi tiến hành thanh tra, trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục cùng cấp, thanh tra giáo dục có quyền quyết định tạm đình chỉ hoạt động trái pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình II. Công chức, viên chức, luật thực hành tiết kiệm, luật phòng chống tham nhũng Câu 1. Đối tượng quy định của pháp lệnh cán bộ công chức: Pháp lệnh CBCC do UBTVQH thông qua ngày 26/02/1998 và Chủ tịch nước CHXHCNVN Trần Đức Lương ký lệnh công bố ngày 09/03/1998 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/1998 được Pháp lệnh của UBTVQH số 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/04/2000 và Pháp lệnh của UBTVQH số 11/2003/PL - UBTVQH11 ngày 29/04/2003 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều. 1. Cán bộ, công chức quy định tại pháp lệnh này là công dân Việt nam, trong biên chế, bao gồm: a/ Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); -> cán bộ - Đảng, đoàn thể b/ Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; -> công chức – chuyên viên từ trung ương đến địa phương 4
 5. c/ Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; d/ Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; (chúng ta) đ/ Thẩm phán Toà án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân; e/ Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp; -> công chức g/ Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong thường trực Hội đồng nhân dân, UBND; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); h/ Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã 2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản 1 ở trên được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 trên được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật. Câu 2. Các hình thức khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức: - CB, CC có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ thì được xét khen thưởng theo các hình thức sau đây: a/ Giấy khen; b/ Bằng khen; c/ Danh hiệu vinh dự Nhà nước; d/ Huy chương; đ/ Huân chương; - CB, CC quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 của câu 1 ở trên này lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được xét nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ. - CB, CC quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 của câu 1 ở trên vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: a/ Khiển trách; b/ Cảnh cáo; c/ Hạ bậc lương; d/ Hạ ngạch; đ/ Cách chức e/ Buộc thôi việc. - Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức 5
 6. - Việc bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ quy định tại điểm a và điểm g câu 1 trên được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. - CB, CC vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật - CB, CC làm mất mát, hư hỏng trang thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật - CB, CC có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Nhà nước Câu 3. Những việc cán bộ, công chức không được làm: - Cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc - CB, CC không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu; gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc. - CB, CC không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. - CB, CC không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia. - CB, CC làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật Nhà nước, thì trong thời hạn ít nhất là 5 năm từ khi cú quyết định hưu trí, thôi việc không được làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh với nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đảm nhiệm. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà CB, CC không được làm và chính sách ưu đãi đối với những người phải áp dụng quy định của điều này - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. - Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hoá, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó. * Các hành vi nhà giáo không được làm: Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học; - Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học; - Xuyên tạc nội dung giáo dục; 6
 7. - Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền * Những hành vi nghiêm cấm theo quy định của luật giáo dục: Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật: a/ Thành lập cơ sở giáo dục hoặc tổ chức hoạt động giáo dục trái phép; b/ Vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; c/ Tự ý thêm, bớt số môn học, nội dung giảng dạy đã được quy định trong chương trình giáo dục; d/ Xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa trái phép; đ/ Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; e/ Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo; ngược đãi, hành hạ người học; g/ Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác; h/ Làm thất thoát kinh phí giáo dục; lợi dụng hoạt động giáo dục để thu tiền sai quy định; i/ Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; k/ Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giáo dục Câu 4. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức (điều 6, Pháp lệnh CBCC) Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây: 1. Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật; 3. Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân; 4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; 5. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng; 6. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; 7. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; 8. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Câu 5. Chức trách, nhiệm vụ cụ thể của giảng viên đại học (Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức bậc đại học được ban hành theo QĐ 538/TCCP-BCTL) + Chức trách: là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao đẳng. + Nhiệm vụ cụ thể: 7
 8. - Giảng dạy được phần giáo trình hay giáo trình môn học được phân công. - Tham gia hướng dẫn và đánh giá, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng. - Soạn bài giảng, biên soạn tài liệu tham khảo môn học được phân công đảm nhiệm. - Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu ở cấp Khoa hoặc Trường. - Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn và nghiệp vụ theo quy chế các trường Đại học. - Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, chỉ đạo thực tập, Câu 6. Những yêu cầu về trình độ đối với ngạch dự thi. Đối chiếu với những yêu cầu này, anh chị phải phấn đấu thêm ở những mặt nào? + Yêu cầu trình độ: - Có bằng cử nhân trở lên. - Đã qua thời gian tập sự theo quy định hiện hành. - Phải có ít nhất 2 chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học: • Chương trình chính trị - triết học nâng cao cho nghiên cứu sinh và cao học • Những vấn đề cơ bản của tâm lý học và lý luận dạy học bộ môn ở bậc đại học - Sử dụng được một ngoại ngữ trong chuyên môn ở trình độ B (là ngoại ngữ thứ 2 đối với giảng viên ngoại ngữ) Câu 7. Trình bày những nhiệm vụ chính của Đại học ĐN. Mục tiêu của ĐHĐN. ĐHĐN cần phát huy thế mạnh ở những nhiệm vụ nào và phấn đấu ở những nhiệm vụ nào? (đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hỗ trợ các trường) - Nhiệm vụ chính của Đại học Đà Nẵng: Thứ 1. Kiện toàn tổ chức Đại học Đà Nẵng : củng cố nâng cấp những đơn vị đã có và hình thành các đơn vị mới dựa trên nhu cầu đào tạo nhân lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên + Các đơn vị phát triển ổn định: 1. Trường Đại học Bách Khoa 2. Trường Đại học Kinh tế 3. Trường Đại học Sư phạm 4. Trường Đại học Ngoại ngữ + Các cơ sở đào tạo khác đang được xúc tiến xây dựng: 1. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Tây Nguyên, đặt tại Tỉnh Kon Tum. . Tập trung đào tạo những ngành nghề mà Tây Nguyên ưu tiên phát triển, . Tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào Tây Nguyên được học tập để phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương sau khi tốt nghiệp. 8
 9. . Tạo điều kiện cho cho bộ giảng dạy của Trường tiếp cận với nhu cầu thực tế, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển của vùng đất đầy tiềm năng này của đất nước. . Mở rộng tầm hoạt động của mình ra các nước láng giềng (Lào và Campuchia) 2. Khoa Y trực thuộc - Dịch vụ, trong đó có dịch vụ y tế ở các Thành phố duyên hải Miền Trung có xu hướng chuyển thành thế mạnh - Đội ngũ cán bộ y tế ở Miền Trung-Tây Nguyên (với hơn 20 triệu dân) thiếu trầm trọng - Khu vực Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên chưa có trường đại học nào đào tạo Y Bác sĩ và dược sĩ. - Đại học Đà Nẵng hiện có các ngành kỹ thuật - công nghệ (Sinh, Hoá, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông ) tạo tiền đề cho việc phát triển ngành Y - Dược hiện đại. - Các mối quan hệ quốc tế của Đại học Đà Nẵng hỗ trợ tích cực cho việc đào tạo cán bộ và xây dựng chuong trình đào tạo ngành Y duoc - Các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có cơ sở vật chất hiện đại, có đội ngũ bác sĩ có đủ trình độ và kinh nghiệm để đáp ứng được yêu cầu đào tạo cho ngành Y - Dược. 3. Viện đào tạo quốc tế - Đại học Đà Nẵng đã thiết lập được các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài - Về cơ sở vật chất, Đại học Đà Nẵng hiện đang xây dựng tòa nhà 11 tầng nhờ tài trợ của tổ chức phi chính phủ AP để phục vụ cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. - Trong những năm tới khi thu nhập bình quân đầu người tăng, nhu cầu du học tại chỗ của người dân sẽ tăng cao, do đó nguồn tuyển sinh của Viện Đào tạo quốc tế sẽ được mở rộng. - Ngoài sinh viên Việt Nam, Viện Đào tạo quốc tế còn là nơi thu hút sinh viên nước ngoài ở các nước láng giềng đến học. - Cơ sở này ra đời sẽ tạo điều kiện thu hút thêm đầu tư nước ngoài đến miền Trung do các nhà đầu tư, các cán bộ, chuyên gia nước ngoài có nơi để con em họ học hành. 4. Trường Đại học Công nghiệp - Được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ làm nhiệm vụ đào tạo « kỹ sư thực hành » - Loại hình trường đại học thực hành công nghệ song song với loại hình trường mang tính hàn lâm (Bách khoa). - Đối tượng tuyển sinh là học sinh, sinh viên của các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng chuyên nghiệp, sinh viên liên thông từ các hệ đào tạo trên - Đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ theo yêu cầu của nền sản xuất hiện đại. 5. Viện Đại học mở - Với hai loại hình đào tạo: đào tạo theo phương pháp truyền thống và đại học ảo (virtuelle). - Thành lập trên cơ sở Trung tâm Đào tạo thường xuyên hiện có. - Hoạt động của Đại học mở theo nguyên tắc tài chính độc lập, không thụ hưởng ngân sách Nhà nước, theo tinh thần xã hội hóa giáo dục-đào tạo và có đóng góp đầu tư phát triển của Đại học Đà Nẵng. 9
 10. - Bộ phận đại học ảo trong Viện Đại học mở sẽ tập trung phát triển loại hình đào tạo từ xa qua internet, multimedia, góp phần phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo đa ngành. - Đại học mở sẽ tạo thêm nguồn thu cho Đại học Đà Nẵng, tạo điều kiện phát huy hết tiềm năng trang thiết bị và chất xám để đào tạo nhân lực cho xã hội. 6. Viện đào tạo sau đại học - Quản lý đào tạo sau đại học - Phát triển ngành nghề, loại hình đào tạo sau đại học, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ - Kết hợp nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học - Liên kết, hợp tác với nước ngoài về đào tạo sau đại học - Xây dựng một số phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học Thứ 2. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tập trung xây dựng các ngành đào tạo mũi nhọn; nâng cao chất lượng đào tạo tinh hoa kết hợp với phát triển đào tạo nghề nghiệp đại trà theo hướng xã hội hóa giáo dục. Thứ 3. Đẩy mạnh đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo với nước ngoài, tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức lại công tác nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng của Đại học Đà Nẵng. Thứ 4. Qui hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ, tiến dần tới tỉ lệ giảng viên/sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 14/NQCP Thứ 5. Triển khai xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng ở Hòa Quớ-Điện Ngọc; tiếp tục đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại và đồng bộ để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. + Cơ sở hạ tầng đến 2010: 1. Cải tạo, chống xuống cấp các công trình hiện có 2. Xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng giai đoạn II 3. Di dời cơ sở Trường Đại học Ngoại ngữ đến địa điểm mới 4. Xây dựng ký túc xá trong Làng Đại học 5. Xây dựng khu thực nghiệm Công nghệ sinh học 6. Xây dựng Viện đào tạo Sau đại học + Cơ sở hạ tầng đến 2015: 1. Triển khai xây dựng giai đoạn III tại Làng Đại học Đà Nẵng 2. Xây dựng Trường Đại học Y Khoa 3. Xây dựng Viện Đại học mở 4. Xây dựng Trường Đại học Công nghiệp - Mục tiêu: 10
 11. + Mục tiêu lâu dài: Xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học ngang tầm quốc tế ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên + Mục tiêu ngắn hạn: Đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Miền Trung-Tây Nguyên; Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở một số ngành có thế mạnh đạt trình độ ngang tầm các trường Đại học lớn trong khu vực ASEAN - Phương châm hành động: 1. Đổi mới tư duy của cán bộ, thái độ học tập của sinh viên 2. Chuẩn hóa các khâu tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học 3. Nhanh chóng tiếp cận hệ thống giáo dục đại học tiên tiến 4. Xây dựng "chất lượng Đại học Đà Nẵng" Câu 8: Các bước tiến hành đánh giá định kỳ đối với cán bộ công chức hàng năm (142)(223) - Mục đích đánh giá viên chức: Đánh giá viên chức để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với viên chức. - Điều 7, Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan: Việc đánh giá viên chức được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuối năm hoặc cuối kỳ công tác theo trình tự sau: 1. Viên chức tự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung + Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước + Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quả công việc đó, cán bộ công chức lãnh đạo còn phải đánh giá việc lãnh đạo tập thể của mình trong năm + Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác + Quan hệ phối hợp trong công tác 2. Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia góp ý kiến vào bản tự nhận xét công tác đó. 3. Thủ trưởng trực tiếp của cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng ănm đối với cán bộ, công chức và thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán bộ công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp của mình về đánh giá định kỳ hàng năm. 4. Đánh giá định kỳ hàng năm được đưa vào hồ sơ cán bộ, công chức do cơ quan quản lý theo phân cấp. Câu 9: Nội dung chủ yếu của hội nghị cán bộ công chức cơ quan *.Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cơ quan có nội dung: (225) 1. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan. 11
 12. 2. Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghj của cán bộ, công chức cơ quan. 3. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức cơ quan. 4. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan báo cáo công tác, bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật 5. Tham gia ý kiến về những vấn đề như: - Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan - Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan - Tổ chức phong trào thi đua - Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan - Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lốI làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân - Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề bạt cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định. - Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi và lợi ích của cán bộ, công chức - Nội quy, quy chế cơ quan. 6. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan có thành tích trong công tác. Câu 10: Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ công chức trong việc thực hiện dân chủ ở trường học. (231) Điều 6 – Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường I. Nhà giáo, cán bộ công chức trong nhà trường có trách nhiệm 1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật giáo dục 2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định như - Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học - Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường - Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ công chức - Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ, sản xuất của nhà trường - Các biện pháp tổ chức trong phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường - Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học 3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường 4. Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ công chức: Pháp lệnh chống tham những: Pháp lệnh thực hành tiết kiệm 5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ công chức, tôn trọng đồng nghiệp và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường. 12
 13. II. Những việc nhà giáo, cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường 1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với Nhà giáo, cán bộ công chức 2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường 3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo 4. Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành 5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học 6. Việc thực hiện thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật. 7. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học 8. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm. Câu 11. Các hành vi tham nhũng? (Điều 3 - Luật phòng chống tham nhũng) 1. Tham ô tài sản 2. Nhận hối lộ 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ vì vụ lợi 5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lơi 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước vì vụ lợi 10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi 11. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người khác có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi 12. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi Câu 12.Trách nhiệm của CBCC, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí? (Điều 9 - Luật thực hành tiết kiêm, chống lãng phí) 1. Thực hiện công vụ được giao đúng qui định của pháp luật, nội qui, qui chế của cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2. Sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 3. Tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công, kịp thời phát hiện, tố cáo, ngăn chặn và xử lý hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền 13