Hướng dẫn làm câu hỏi tự luận môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2020

pdf 12 trang hongtran 04/01/2023 8000
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn làm câu hỏi tự luận môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfhuong_dan_lam_cau_hoi_tu_luan_mon_nghiep_vu_chuyen_nganh_ky.pdf

Nội dung text: Hướng dẫn làm câu hỏi tự luận môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2020

 1. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 HƯỚNG DẪN CÁC DẠNG CÂU HỎI LÀM CÂU HỎI TỰ LUẬN 1) Trình bày nội dung 2) Trình bày và cho ví dụ minh họa 3) So sánh 4) Trình bày + Suy luận bổ sung MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 5) Liên kết các sắc thuế KỲ THI TUYỂN CCT 2020 6) Tình huống 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 1 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 2 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG 1) Nêu 10 trường hợp không thuộc diện 5) Trình bày các trường hợp và điều kiện áp chịu thuế giá trị gia tăng. dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%. 2) Trình bày nguyên tắc xác định giá tính 6) Nêu các trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuế giá trị gia tăng. Nêu cách xác định hoặc bán cho khu phi thuế quan nhưng giá tính thuế giá trị gia tăng trong các không được áp dụng thuế suất thuế giá trường hợp sau: Bán trả góp, tiêu dùng trị gia tăng 0%. nội bộ, đặt cược, du lịch trọn gói. 7) Nêu các trường hợp hoàn thuế GTGT 3) Nêu 8 trường hợp thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật hiện hành. đầu vào không được khấu trừ. 8) Trình bày cách xác định thuế GTGT được 4) Nêu 4 trường hợp không phải kê khai, hoàn đối với hàng hóa xuất khẩu. tính và nộp thuế giá trị gia tăng. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 3 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 4 PGS.TS Lê Xuân Trường 1
 2. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG 9) Trình bày quy định về thời điểm xác 13) Nêu cách xác định thuế TNDN phải nộp định doanh thu tính thuế thu nhập đối với thu nhập từ nước ngoài. doanh nghiệp 14) Nêu 8 khoản thu nhập được miễn thuế 10) Nêu quy định về xác định doanh thu tính TNDN. thuế TNDN đối với các trường hợp sau: 15) Trình bày quy định về kê khai, nộp thuế Trao đổi, cho thuê tài sản, bán trả góp. thu nhập doanh nghiệp. 11) Nêu 10 khoản chi phí không được trừ 16) Trình bày cách xác định thu nhập chịu khi xác định thu nhập chịu thuế thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập doanh nghiệp nhập từ hoạt động kinh doanh bất động 12) Nêu cách xác định TNCT từ lãi vay sản. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 5 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 6 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG 17) Trình bày nội dung các khoản thu nhập 22) Trình bày nghĩa vụ của NNT theo Luật chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền Quản lý thuế lương, tiền công; trúng thưởng; chuyển 23) Theo Luật Quản lý thuế, NNT có những nhượng vốn. quyền gì? 18) Thế nào là giảm trừ gia cảnh? Nêu quy 24) Theo Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế có định về giảm trừ gia cảnh. những quyền gì? 19) Nêu 8 khoản thu nhập được miễn thuế 25) Nêu nguyên tắc chung về khai thuế và thu nhập cá nhân. khái quát thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 20) Nêu 8 khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ 26) Nêu các trường hợp bị ấn định thuế không tính vào TNCT thuế TNCN. trong trường hợp NNT vi phạm pháp luật 21) Thế nào là cá nhân không cư trú. thuế? 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 7 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 8 PGS.TS Lê Xuân Trường 2
 3. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG 27) Nêu các trường hợp được gia hạn nộp 33) Các trường hợp hoàn thuế theo Luật thuế theo Luật Quản lý thuế. quản lý thuế? 28) Nêu các trường hợp được xóa nợ thuế, 34) Nguyên tắc kê khai thuế đối với người xóa tiền phạt thuế theo Luật Quản lý nộp thuế có giao dịch liên kết? thuế. 35) Nêu các trường hợp khoanh tiền thuế 29) Nội dung quản lý thuế? nợ. 36) Nêu khái quát các hành vi vi phạm hành 30) Nêu quy định về hóa đơn, chứng từ chính về quản lý thuế. điện tử trong Luật Quản lý thuế. 37) Các hình thức xử lý vi phạm hành chính 31) Các hành vi bị cấm trong quản lý thuế? về quản lý thuế? 32) Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế? 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 9 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 10 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY NỘI DUNG DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY - CHO VÍ DỤ 38) Nêu các quy định pháp luật mới về kê 1) Nêu phương pháp xác định thuế GTGT khai thuế theo quy định tại Luật Quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu. Cho ví dụ thuế số 38/2019/QH14. minh họa. 39) Nêu những điểm mới chủ yếu về thanh 2) Nêu 6 trường hợp thuế GTGT đầu vào tra, kiểm tra thuế theo Luật Quản lý thuế không được khấu trừ. Cho ví dụ minh số 38/2019/QH14. họa. 40) Nêu những điểm mới chủ yếu về quản lý hóa đơn theo Luật Quản lý thuế số 3) Quy định kê khai, nộp thuế GTGT đối 38/2019/QH14. với các cơ sở trực thuộc như thế nào? 41) Nêu điểm mới về QLT đối với TMĐT theo Cho ví dụ minh họa. Luật QLT số 38/2019/QH14 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 11 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 12 PGS.TS Lê Xuân Trường 3
 4. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY - CHO VÍ DỤ DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY - CHO VÍ DỤ 4) Phân tích các điều kiện xác định chi phí 8) Trình bày cách xác định thuế phải nộp được trừ. Cho ví dụ minh họa. đối với thu nhập từ chuyển nhượng 5) Nêu các khoản chi phí bị khống chế mức vốn. Cho ví dụ minh họa. tối đa khi xác định chi phí được trừ tính 9) Sau khi nộp hồ sơ khai thuế, NNT có thuế TNDN. Cho ví dụ minh họa. được nộp bổ sung hồ sơ khai thuế 6) Trình bày khái quát cách xác định TNCT không? Cho ví dụ minh họa. đối với thu nhập nhận được từ nước 10) Nêu các loại thủ tục xác định số thuế ngoài. Cho ví dụ minh họa. được miễn, giảm theo Luật Quản lý 7) Nêu quy định hiện hành về kê khai, nộp thuế. Cho ví dụ minh họa. thuế, quyết toán thuế TNDN. Cho ví dụ minh họa. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 13 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 14 DẠNG CÂU HỎI SO SÁNH DẠNG CÂU HỎI SO SÁNH 1) Chỉ ra các điểm khác biệt giữa phương pháp 6) Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính khấu trừ và phương pháp trực tiếp trên GTGT. thuế TNDN có luôn luôn bằng nhau không? Tại 2) Phân biệt trường hợp áp dụng thuế suất thuế sao? GTGT 0% với không thuộc diện chịu thuế GTGT. 7) Cách xác định nghĩa vụ thuế giữa cá nhân cư 3) So sánh trường hợp không phải kê khai, tính và trú và cá nhân không cư trú có những điểm nộp thuế với trường hợp áp dụng thuế suất khác biệt cơ bản gì? thuế GTGT 0%. 8) Chỉ ra những điểm khác biệt trong xác định 4) Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, thuế đối với thuế TNDN. tiền công với thu nhập từ trúng thưởng của cá 5) Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính nhân cư trú. thuế đối với thuế TNCN. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 15 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 16 PGS.TS Lê Xuân Trường 4
 5. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN 4) Trong trường hợp nào thì cơ sở kinh doanh 1) Trình bày đối tượng áp dụng thuế suất được kê khai, nộp thuế GTGT theo quý. Ý thuế GTGT 0%. Ý nghĩa của thuế suất nghĩa của quy định này? thuế GTGT 0%? 5) Thế nào là giảm trừ gia cảnh. Nêu khái quát 2) Trình bày các trường hợp hoàn thuế quy định về giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế GTGT. Ý nghĩa của hoàn thuế giá trị gia TNCN. Giải thích ý nghĩa của giảm trừ gia tăng? cảnh. 3) Nêu đối tượng áp dụng phương pháp 6) Nêu các cách thức ưu đãi thuế TNDN. Nêu ý trực tiếp trên GTGT. Tại sao lại quy định nghĩa của việc miễn thuế TNDN. ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng để áp dụng 7) Nêu các khoản thu nhập được miễn thuế phương pháp trực tiếp? TNCN. Nêu ý nghĩa của việc miễn thuế TNCN. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 17 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 18 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN 8) Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ quan 11) Nêu tên các biện pháp cưỡng chế nợ thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế như thế thuế (cưỡng chế thi hành quyết định nào? Mục đích của việc phân loại hồ sơ hành chính thuế) hiện hành theo quy hoàn thuế? định của Luật Quản lý thuế? Phân 9) Việc khấu trừ thuế đối với khoản thu nhập từ tiền công vãng lai được quy định như tích ý nghĩa quy định công khai tên thế nào? Tại sao lại quy định như vậy? người nộp thuế “chây ỳ không nộp 10) Giảm trừ cho đóng góp từ thiện được quy tiền thuế đúng thời hạn” lên các định như thế nào? Phân tích ý nghĩa của phương tiện thông tin đại chúng. giảm trừ đóng góp từ thiện. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 19 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 20 PGS.TS Lê Xuân Trường 5
 6. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN 12) Tại sao biện pháp cưỡng chế nợ 13) Phân tích ý nghĩa của quy định “Trường thuế “Thu hồi giấy chứng nhận hợp NNT là tổ chức KD tại địa bàn có cơ đăng ký kinh doanh, giấy chứng sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy với cơ quan QLT thông qua phương tiện phép thành lập và hoạt động, giấy điện tử theo quy định của pháp luật về phép hành nghề” chỉ áp dụng khi giao dịch điện tử”. Theo anh/chị, CQT không áp dụng được các biện cần làm gì để khuyến khích NNT thực pháp khác? hiện kê khai, nộp thuế điện tử? 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 21 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 22 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN 14) Nêu các quy định về quản lý thuế đối với 15) Nêu khái quát các quy định về thời hạn hoạt động kinh doanh thương mại điện nộp thuế. Luật Quản lý thuế số tử trong Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 lại quy định kéo dài thời 38/2019/QH14. Phân tích ý nghĩa của hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập những quy định đó. Cơ quan thuế các cá nhân thêm 1 tháng so với Luật Quản cấp cần làm gì để tổ chức thực hiện lý thuế số 78/2006/QH12. Hãy phân tích ý quản lý chặt chẽ, ngăn ngừa gian lận nghĩa của sự thay đổi này. thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử? 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 23 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 24 PGS.TS Lê Xuân Trường 6
 7. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN 16) Phân tích ý nghĩa của việc thay đổi quy 17) Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sung quy định về “Khoanh nợ thuế”. năm: Từ “chậm nhất 90 ngày kể từ ngày Anh/chị hãy nêu nội dung và phân tích ý kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài nghĩa của quy định về khoanh nợ thuế. chính” thành “chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 25 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 26 DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY + SUY LUẬN DẠNG CÂU HỎI LIÊN KẾT CÁC SẮC THUẾ 18) Hãy trình bày khái quát quy định về hóa 1) Những khoản tiền nào DN chi trả hoặc thanh toán cho cá nhân không được tính đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thuế số 38/2019/QH14. Phân tích ý nghĩa nhưng vẫn phải tính vào TNCT thu nhập cá của việc triển khai mở rộng hóa đơn nhân? điện tử. Để triển khai thành công hóa 2) Những khoản chi trả hoặc thanh toán nào đơn điện tử, cơ quan thuế các cấp cần được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thực hiện các giải pháp cơ bản gì? TNDN nhưng không phải tính vào TNCT thu nhập cá nhân? 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 27 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 28 PGS.TS Lê Xuân Trường 7
 8. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI LIÊN KẾT CÁC SẮC THUẾ DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG 3) Những khoản thuế nào không được khấu trừ khi xác định thuế GTGT và cũng không 1) Nhận định sau đây có đúng không, tại sao, được trừ khi xác định thuế TNDN? cho ví dụ minh họa “Toàn bộ chi phí tập hợp 4) Hàng hóa bị tổn thất do nguyên nhân trên các hóa đơn, chứng từ hợp pháp đều được trừ khi tính thuế TNDN trong kỳ tính khách quan thì xử lý khấu trừ thuế GTGT thuế”. và xác định chi phí được trừ tính thuế 2) Nhận định sau đây có đúng không, tại sao, TNDN như thế nào? cho ví dụ minh họa “Toàn bộ thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hóa đơn GTGT đều được khấu trừ trong kỳ tính thuế”. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 29 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 30 DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp) DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp) 3) Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một NHTM, 5) Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một DN, cán cán bộ thuế xác định thuế GTGT đầu vào bộ thuế loại trừ chi phí khấu hao TSCĐ (tiền được khấu trừ giảm 200 trđ. Hãy cho biết lương; thuế, phí ) khỏi chi phí doanh nghiệp những nguyên nhân về pháp luật của tình đó kê khai 300 trđ. Hãy chỉ ra những nguyên hình trên. nhân về pháp lý của tình hình trên. 4) Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một cơ sở 6) Một DN có số thuế GTGT đầu vào chưa được kinh doanh, cán bộ thuế loại trừ chi phí lãi khấu trừ hết trong tháng tính thuế là 300 triệu vay khỏi chi phí cơ sở kinh doanh đó kê đồng. Hãy cho biết, với những điều kiện nào khai 150 trđ. Hãy chỉ ra những nguyên thì trong tháng tính thuế đó doanh nghiệp nhân về pháp lý của tình hình trên. này đủ điều kiện được hoàn thuế. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 31 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 32 PGS.TS Lê Xuân Trường 8
 9. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp) DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp) 7) Công ty cổ phần sản xuất đồ gỗ Nam Thanh vừa sản xuất bàn ghế, vừa sản 8. Một ngân hàng thương mại có các hoạt xuất chân tay giả. Trong tháng tính thuế, động: Cho vay, bảo lãnh ngân hàng, bảng kê thuế GTGT đầu vào của công ty chuyển tiền. Hãy cho biết thuế giá trị gia có tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp tăng đầu vào của ngân hàng này không trên hoá đơn GTGT hợp pháp là 180 được khấu trừ trong những trường hợp triệu đồng. Hãy cho biết, việc khấu trừ nào. Cho ví dụ minh họa. thuế GTGT đầu vào của công ty này được thực hiện như thế nào? (Biết rằng, hàng hoá, dịch vụ mua vào đều thanh toán qua ngân hàng). 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 33 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 34 DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp) DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp) 9. Công ty cổ phần Bách Việt trong năm  Tiền thưởng cuối năm: 2 tỷ đồng. tính thuế TNDN có tài liệu sau về chi phí  Đến hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán tiền lương, tiền công (hạch toán tương thuế năm, công ty không còn nợ lương ứng với doanh thu tiêu thụ sản phẩm): người lao động.  Tiền lương của Ban Giám đốc công ty: 2  Hãy cho biết cần thêm những điều kiện gì tỷ đồng. nữa để xác định chi phí tiền lương được  Tiền lương hội đồng quản trị: 3 tỷ đồng. trừ của công ty này. Với các giả định về  Tiền lương cán bộ, công nhân viên: 20 tỷ điều kiện đó, hãy xác định chi phí tiền đồng. lương được trừ của công ty này trong  Tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: năm tính thuế. 500 triệu đồng. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 35 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 36 PGS.TS Lê Xuân Trường 9
 10. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp) DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp) 10) Ông Tony Phạm là Việt kiều Mỹ, đang định cư 11) Ông An là đối tượng cư trú theo quy định tại bang Forida, có quốc tịch Mỹ. Năm 2018, của Luật thuế thu nhập cá nhân. Ông có hai ông được công ty Mỹ cử về Việt Nam làm việc người con thì đứa lớn 24 tuổi đang học đại 3 đợt và có thu nhập phát sinh ở Việt Nam. học ở ĐHQG Hà Nội, đứa bé 16 tuổi, đang Ông Tony Phạm có xuất trình cho cơ quan thuế Việt Nam các giấy tờ hợp pháp chứng học phổ thông. Ngoài ra, ông còn có một minh ông đang nuôi hai con dưới 18 tuổi và đứa con nuôi mới 12 tuổi. Ông cũng cũng yêu cầu cơ quan thuế Việt Nam cho được có bà vợ 46 tuổi bị tàn tật sau một tai nạn giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế thu nhập giao thông hiện ở nhà không đi làm. cá nhân phải nộp ở Việt Nam. Anh (chị) hãy cho biết với điều kiện như  Anh (chị) hãy cho biết yêu cầu của ông Tony trên, mức giảm trừ gia cảnh của ông An được giải quyết như thế nào là đúng pháp luật? như thế nào? 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 37 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 38 Câu 12 Câu 12 (tiếp) Trong số các giao dịch sau, giao dịch nào 2. Ông B làm đại lý bán sim thẻ điện thoại thuộc các trường hợp không phải kê khai, đúng giá hưởng hoa hồng cho công ty tính nộp thuế GTGT, giao dịch nào phải kê Viễn thông VNPT; khai, tính nộp thuế GTGT? Đối với các giao dịch phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, giải 3. Công ty C là doanh nghiệp kinh doanh thích lý do vì sao giao dịch không thuộc thương mại nộp thuế GTGT theo phương trường hợp không phải kê khai, tính nộp pháp khấu trừ có các nghiệp vụ bán thuế. hàng sau: 1. Công ty A bồi thường cho khách hàng X do + Bán gạo cho Công ty thương mại D; giao hàng chậm, bằng dịch vụ với giá trị + Bán trái cây tươi cho các hộ kinh doanh tương đương với số tiền phạt quy định cá thể. trong hợp đồng; 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 39 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 40 PGS.TS Lê Xuân Trường 10
 11. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 Câu 12 (tiếp) Câu 12 (tiếp) 4. Siêu thị D nhận một khoản tiền hỗ trợ hoạt động từ công ty V là công ty sản Lưu ý: Các công ty nói trên đều là công ty xuất sữa bột, đổi lại siêu thị D sẽ giúp Việt Nam có đăng ký nộp thuế GTGT theo công ty V trưng bày miễn phí sản phẩm phương pháp khấu trừ, trừ khi có dữ liệu tại các kệ hàng trong siêu thị; khác. 5. Công ty E chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe lăn cho người khuyết tật (đã hoàn thành 85% so với đề án thiết kế) cho công ty Z để tiếp tục xây dựng và vận hành dự án theo giấy phép đầu tư đã cấp. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 41 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 42 Câu 13 Câu 13 (tiếp) Hãy cho biết trường hợp nào sau đây 3. Doanh nghiệp kinh doanh XNK A nhập thuộc diện chịu thuế/không chịu thuế GTGT khẩu 100 chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi để bán lại và TTĐB, trường hợp nào được áp dụng trong thị trường nội địa; thuế suất thuế GTGT 0%, trường hợp nào 4. Công ty thương mại B nhập khẩu cục nóng phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% điều hòa công suất 18.000 BTU để bán lại thị hoặc 5%. trường nội địa; 1. Doanh nghiệp sản xuất ô tô bán xe ô tô 5. Công ty ô tô Toyota sản xuất và bán xe chở chở người 5 chỗ cho doanh nghiệp chế người 12 chỗ chuyên dùng làm xe tang lễ; xuất có đủ hồ sơ theo quy định pháp luật; 6. Công ty sản xuất thuốc lá C bán thuốc lá 2. Doanh nghiệp sản xuất xe ô tô tải xuất điếu cho công ty thương mại D để xuất khẩu khẩu xe ô tô tải ra nước ngoài có đủ hồ sơ (có đủ hồ sơ theo quy định pháp luật). theo quy định của pháp luật; 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 43 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 44 PGS.TS Lê Xuân Trường 11
 12. Câu hỏi tự luận ôn công chức thuế 2020 Câu 14 Câu 14 (tiếp) Hãy cho biết khoản chi phí nào sau đây 3. DN B chi mua bảo hiểm nhân thọ cho 200 được trừ và không được trừ với mức cụ người lao động với mức 4 triệu thể bao nhiêu và giải thích lý do khi cần đồng/người/tháng được quy định rõ trong thiết. hợp đồng lao động (doanh nghiệp đã hoàn 1. DN C tính chi phí khấu hao tài sản cố thành nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc); định đối với TSCĐ dừng hoạt động theo 4. Doanh nghiệp A chi hỗ trợ cho hoạt động mùa vụ với thời gian 9 tháng: 100 trđ; của Đảng bộ doanh nghiệp A với số tiền 200 2. DN A chi trang phục cho 100 công nhân triệu đồng (có đủ chứng từ theo quy định); viên doanh nghiệp có chứng từ hợp pháp 5. Doanh nghiệp D chi ủng hộ bằng tiền cho ở mức 8 triệu đồng/người/năm; trong đó, người dân bị lũ quét bằng cách chi trực tiếp chi bằng tiền 6 triệu đồng/người/năm; cho từng hộ dân có bảng kê ký nhận đầy đủ. 30 December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 45 30. December 2020 PGS.TS Lê Xuân Trường 46 PGS.TS Lê Xuân Trường 12