Bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung tỉnh Quảng Trị

pdf 5 trang hongtran 04/01/2023 7100
Bạn đang xem tài liệu "Bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung tỉnh Quảng Trị", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbo_cau_hoi_thi_cong_chuc_mon_kien_thuc_chung_tinh_quang_tri.pdf

Nội dung text: Bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung tỉnh Quảng Trị

  1. I. Câu hỏi ôn thi môn kiến thức chung - 55 câu Câu 1. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Câu 2. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Câu 3. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ theo Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Câu 4. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ theo Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Câu 5. Hãy trình bày địa vị pháp lý của Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003? Câu 6. Hãy trình bày địa vị pháp lý của Ủy ban nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003? Câu 7. Hãy cho biết nhiệm kỳ mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 như thế nào? Câu 8. Hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003? Câu 9. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn gì trong lĩnh vực kinh tế? Câu 10. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn gì trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai? Câu 11. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu 12. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, trong lĩnh vực kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu 13. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Ủy ban 1
  2. nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu 14. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu 15. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Ủy ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu 16. Hãy nêu khái niệm văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các hình thức của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân? Câu 17. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp nào? Câu 18. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong hệ thống pháp luật được quy định như thế nào? Câu 19. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004, ngôn ngữ của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào? Câu 20. Hãy cho biết vị trí, chức năng và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003? Câu 21. Hãy trình bày mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Câu 22. Hãy trình bày nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Câu 23. Hãy trình bày nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Câu 24. Hãy trình bày nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 2
  3. Câu 25. Hãy trình bày mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2015. Câu 26. Hãy trình bày giải pháp thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2015. Câu 27. Thế nào là cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Câu 28. Hãy nêu cơ quan áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Câu 29. Hãy trình bày trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Câu 30. Hãy trình bày vị trí của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Câu 31. Hãy cho biết Luật cán bộ, công chức quy định khái niệm cán bộ và công chức như thế nào? Hãy nêu những đặc điểm để phân biệt cán bộ và công chức? Câu 32. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Câu 33. Theo quy định hiện hành, đối với cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan nhà nước ngoài nghĩa vụ chung của cán bộ, công chức, còn có những nghĩa vụ gì? Câu 34. Luật cán bộ, công chức quy định quyền của cán bộ, công chức như thế nào? Câu 35. Luật cán bộ, công chức quy định đạo đức và văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức như thế nào? Theo anh chị, vì sao pháp luật phải quy định vấn đề này? . Câu 36. Luật Cán bộ, công chức quy định những việc cán bộ, công chức không được làm là những việc gì? Câu 37. Luật Cán bộ, công chức quy định việc phân loại công chức như thế nào? Câu 38. Điều kiện để đăng ký dự tuyển công chức gồm những điều kiện gì? Những người nào không được đăng ký dự tuyển? 3
  4. Câu 39. Việc tuyển dụng công chức phải đảm bảo những nguyên tắc gì? Câu 40. Theo quy định hiện hành, đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức là như thế nào? Câu 41. Ở cấp tỉnh, cấp huyện, những người nào được quy định là công chức? Câu 42. Thời gian tập sự và nội dung tập sự đối với công chức mới được tuyển dụng được quy định như thế nào? Câu 43. Chế độ, chính sách đối với người tập sự được quy định như thế nào? Công chức tập sự bị hủy quyết định tập sự trong trường hợp nào? Câu 44. Luật cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành luật quy định việc điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức như thế nào? Câu 45. Theo quy định hiện hành, trình tự, thủ tục đánh giá công chức hàng năm được tiến hành như thế nào? Câu 46. Chính phủ quy định nguyên tắc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh như thế nào? Vị trí và chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh? Câu 47. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Chính phủ quy định như thế nào? Câu 48. Hãy nêu chế độ làm việc của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và trách nhiệm của Giám đốc Sở? Câu 49. Ngoài các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh dược thành lập thống nhất trong cả nước, Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn được tổ chức theo đặc thù riêng của từng địa phương như thế nào? Câu 50. Chính phủ quy định nguyên tắc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện như thế nào? Vị trí và chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện? Câu 51. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được Chính phủ quy định như thế nào? Câu 52. Chính phủ quy định chế độ làm việc của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và trách nhiệm của Trưởng phòng cấp huyện được như thế nào? 4
  5. Câu 53. Hãy nêu các hình thức kỷ luật đối với công chức? Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật nào? Câu 54. Một văn bản hành chính bao gồm những thành phần gì? Hãy trình bày thể thức của thành phần Nội dung văn bản? Câu 55. Một văn bản hành chính bao gồm những thành phần gì? Hãy nêu kỹ thuật trình bày của thành phần Nội dung văn bản? 5