Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi Công chức (Có đáp án)

pdf 82 trang myvan 23/10/2022 19600
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi Công chức (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbo_cau_hoi_trac_nghiem_luat_giao_duc_on_thi_cong_chuc_co_dap.pdf

Nội dung text: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi Công chức (Có đáp án)

 1. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi Công chức Câu 1: Theo Luật Giáo dục 2005 và Luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009, tổ chức loại hình nhà trường nào sau đây không trong hệ thống giáo dục quốc dân: a. Trường dân lập b. Trường tư thục c. Trường bán công d. Trường công lập Câu 2. Theo Luật Giáo dục năm 2005, Chọn cụm từ sau điền vào chỗ trống: “Giáo dục phổ thông không bao gồm giáo dục: . . ” a. THPT b. Mầm non c. Tiểu học d. THCS Câu 3. Luật Giáo dục năm 2005 quy định điều lệ nhà trường có mấy nội dung chủ yếu: a. 7 b. 6 c. 8 d. 9 Câu 4. Luật Giáo dục năm 2005 quy định Hội đồng nhà trường có bao nhiêu nhiệm vụ: a. 7 b. 4 c. 5 d. 6 Câu 5: Điều 1:Phạm vi điều chỉnh của luật giáo dục a. Luật GD quy định về hệ thống giáo dục quốc dân. b. Nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống GD quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. c. Tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. d. Luật GD quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống GD quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Câu 6. Điều 2 Mục tiêu giáo dục là? Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam . , có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lự của công dân,đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xấy dựng và bảo vệ Tổ quốc” a. phát triển toàn diện b. phát triển c. phát triển không ngừng
 2. d. hội nhập quốc tế Câu 7. Điều 3 Tính chất, nguyên lý giáo dục: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có . ” a. tính nhân dân, tính dân tộc b. tính nhân dân, dân tộc, khoa học, lấy chủ nghĩa Mác- Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. c. tính nhân dân, dân tộc, khoa học,hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. d. tính nhân dân, ,tính khoa học,tính hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Câu 8. Điều 3 Tính chất, nguyên lý giáo dục:Nguyên lý giáo dục là? a. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. b. lí luận gắn liền với thực tiễn. c. giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. d. Cả 3 đều đúng. Câu 9. Điều 4. Hệ thống giáo đục quốc dân. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm. a. giáo dục chính quy b. giáo dục thường xuyên c. giáo dục đặc biệt d. giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Câu 10. Điều 4 Hệ thống giáo dục quốc dân. Có bao nhiêu cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 Câu 11. Điều 4 Hệ thống giáo dục quốc dân. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm? a. GDMN có nhà trẻ và mẫu giáo. b. GD phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, THPT c. GD nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
 3. d. GD đại học và sau đại học( gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ CĐ, trình độ ĐH, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. e. Cả 4 đấp án đều đúng. Câu 12. Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục quy định: nội dung giáo dục phải? a. đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống. b. coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân. c. kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tính hoa văn hóa nhân loại. d. phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học. e. Cả 4 đáp án đều đúng. Câu 13. điều 6 chương trình giáo dục quy định. Điền từ vào chỗ trống? “Chương trình giáo dục phải bảo đảm . . và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo” a. tính hiện đại, tính ổn định b. tính thống nhất, tính thực tiễn c. tính thực tiễn, tính hợp lý. d. tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, tính hợp lý. Câu 14. điều 6 chương trình giáo dục quy định: chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với? a. giáo dục mầm non b. tiểu học c. trung học cơ sở d. giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông Câu 15. điều 6 chương trình giáo dục quy định: ai quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ, việc coonh nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ. ? a. Chính phủ b. Bộ trưởng Bộ Giao dục và Đào tạo. c. Các bộ, cơ quan ngang bộ
 4. d. Cả 3 đều đúng. Câu 16. Điều 7 ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ quy định: ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác là? a. Tiếng Anh b. Tiếng Việt c. Tiếng dân tộc d. Tiếng Việt và Tiếng Anh. Câu 17. Điều 7 ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ quy định: ai là người quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. ? a. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. b. Thủ tướng Chính phủ c. Chủ tịch nước d. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Câu 18. điều 8 văn bằng, chứng chỉ quy định: Văn bằng là? a. của hệ thống giáo dục quốc dân câp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học. b. của hệ thống giáo dục quốc dân câp cho người học sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo theo quy định của Luật này. c. Văn bằng gồm: bằng tốt nghiệp THCS, THPT, TC, CĐ, ĐH, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. d. Cả 3 đều đúng Câu 19. điều 8 văn bằng, chứng chỉ quy định: “ Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp” điêu này đúng hay sai? a. Đúng b. Sai Câu 20. Điều 9 phát triển giáo dục quy định: a. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài b. Phát triển giáo dục phải gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh.
 5. c. Thực hiện chuẩn hóa, HĐH- XHH; bảo đảm cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. d. Cả 3 đều đúng. Câu 21. Điều 10 quyền và nghĩa vụ học tập của công dân quy định: a. Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. b. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị XH, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. c. Nhà nước thực hiện công bằng XH trong GD , tạo điều kiện để ai cũng được học hành, người nghèo đc học tập, người có năng khiếu phát triển tài năng. d. Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách XH khác được thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình. e. Cả 4 đáp án đều đúng Câu 22. Điểm khác biệt giữa luật GD số 38/2005/QH11 với luật GD sửa đổi và bổ sung số 44/2009/QH12 trong việc phổ cập giáo dục là( điều 11 phổ cập giáo dục)? a. Luật GD số 38/2005/QH11 quy định GDTH và GD THCS là các cấp học phổ cập. b. Luật GD số 38/2005/QH11 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi. c. Luật GD số 44/2009/QH12 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi, hổ cập Giaos dục tiểu học và giáo dục THCS. d. Luật GD số 38/2005/QH11 quy định GDTH và GD THCS là các cấp học phổ cập. còn luật GD số 44/2009/QH12 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi, hổ cập Giao dục tiểu học và giáo dục THCS. Câu 23. Luật giáo dục năm 2005 (luật số:28/2005/QH11) gồm mấy chương, bao nhiêu điều? A. 8 chương, 119 điều. B. 9 chương, 120 điều. C. 10 chương, 121 điều. D. 11 chương, 122 điều. Câu 24: Theo điều 4, luật giáo dục năm 2005: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm: A. giáo dục chính quy.
 6. B. giáo dục thường xuyên C. giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên, đào tạo chuyên tu và đào tạo từ xa D. Cả A và B Câu 25: Theo điều 8 của luật giáo dục năm 2005: Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm: A. bằng tốt nghiệp tiểu học, bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiêp đại học, bằng tiến sĩ. B. bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiêp đại học, bằng tiến sĩ. C. bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiêp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. D. bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiêp đại học chính quy, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. Câu 26 Theo điều 4 luật giáo dục năm 2005: Cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo duc quốc dân gồm: A. Giáo dục mầm on có nhà trẻ và mẫu giáo; Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. B. Giáo dục nghề nghịêp có trung cấp chuyên nghiêp và dạy nghề; C. Giáo dục đại học và sau đại học (gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo t㌳nh độ cao đẳng, t㌳nh độ đại học, t㌳nh độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. D. Cả A, B, và C. Câu 27: Theo luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục hiện nay (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009), việc thực hiện phổ cập giáo dục được quy định ở cấp học nào? A. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. B. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập trung học phổ thông. C. Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập gíao duc trung học cơ sở. D. Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập gíao duc trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Câu 28: Theo điều 11, luật giáo dục năm 2005: Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt
 7. A. trình độ tiểu học. B. trình độ trung học cơ sở. C. trình độ trung học phổ thông D. trình độ giáo dục phổ cập Câu 29: Theo Điều 11, Luật giáo dục năm 2005: Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ A. tiểu học B. trung học cơ sở C. trung học phổ thông D. giáo dục phổ cập. Câu 30: Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở giáo dục phổ thông gồm: A. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học. B. Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học C. Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. D. Trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Câu 31: Theo điều 31 Luật giáo dục năm 2005: A. Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học. B. Học sinh học hết chương trình THCS có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) cấp bằng tốt nghiệp THCS. C. Học sinh học hết chương trình THPT có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. D. Tất cả A, B, C đúng.
 8. Câu 32: Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình nào dưới đây? A. Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; B. Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; C. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; D. Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân; E. Gồm cả A, B, C và D. Câu 33: Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm A. Vừa học vừa làm. B. Học từ xa C. Tự học có hướng dẫn. D. Tất cả A, B và C Câu 34: Theo điều 46 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở của giáo dục thường xuyên bao gồm: A. Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và huyện; B. Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). C. Trung tâm kỹ thuật - tổng hợp hướng nghiệp. D. Bao gồm cả A và B. Câu 35:Theo điều 46 Luật giáo dục số (44/2009/QH12)cơ sở của giáo dục thường xuyên bao gồm: A. Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và huyện; B. Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). C. Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức cá nhân thành lập D. Tất cả A, B và C Câu 36: Theo điều 51 Luật giáo dục năm 2005: Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục được quy định như thế nào? A. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyejn quyết định đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông dân tộc bán trú;
 9. B. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh; C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định đối với các trường trung cấp trực thuộc; D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường cao đẳng, trường dự bị đại học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quyết định đối với trường cao đẳng nghề; E. Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với trường đại học; F. Tất cả A, B, C, D và E. Câu 37: Theo điều 53 Luật giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có nhiệm vụ nào sau đây? A. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của nhà trường ;B. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; C. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; D. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. E. Tất cả A, B, C và D Câu 38: Theo điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây? A. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; B. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; C. Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; D. Lý lịch bản thân rõ ràng. E. Bao gồm cả A, B, C và D Câu 39: Theo điều 72 Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây A. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, co sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác. B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; C. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; D. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.
 10. Câu 40: Theo điều 73 luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là A. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; B. Không ngừng học tập, rèn luyên để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. C. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. D. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. Câu 41: Một trong những nhiệm vụ của người học theo điều 85 Luật giáo dục năm 2005 là A. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban; B. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường; chấp hành pháp luật Nhà nước; C. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; D. Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình. Câu 42: Một trọng những quyền của người học theo điều 86 Luật giáo dục năm 2005 là A. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực. B. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác. C. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học. D. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Câu 43: Theo điều 95 Luật giáo dục năm 2005, Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có những quyền nào dưới đây: A. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em hoặc người được giám hộ; B. Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; tham gia các hoạt động của cha mẹ học sinh trong nhà trường;
 11. C. Yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luật những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con em hoặc người được giám hộ. D. Tất cả A, B và C Câu 44. theo điều 3 Luật giáo dục năm 2005, Tính chất của giáo dục là? a. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn,giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. b. Đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi người học. c. Nền giáo dục Việt Nam là nên giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. d. Nền giáo dục Việt Nam là nên giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Câu 45. Theo Luật giáo dục 2005. Chương trình giáo dục có mấy nội dung và nằm ở điều nào? a. 2 nội dung- điều 4 b. 3 nội dung- điều 6 c. 4 nội dung- điều 6 d. 5 nội dung- điều 6 Câu 46: Theo điều 6 Luật giáo dục 2005 . Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ? a. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo b. Chính phủ c. Hiệu trưởng trường đại học d. Thủ tướng Chính phủ Câu 47. Theo điều 7 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. ? a. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo b. Chính phủ c. Hiệu trưởng trường đại học d. Thủ tướng Chính phủ
 12. Câu 48. Theo điều 7 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số? a. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo b. Chính phủ c. Hiệu trưởng trường đại học d. Thủ tướng Chính phủ Câu 49. Theo điều 11 Luật giáo dục 44/2009/QH12 . Cơ quan nào quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục. a. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo b. Chính phủ c. Nhà nước d. Thủ tướng Chính phủ. Câu 50. Nội dung sau thuộc điều bao nhiêu? “ Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn” a. Điều 9: Phát triển giáo dục b. Điều 11: Phổ cập giáo dục. c. Điều 12: Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. d. Điều 13: Đầu tư cho giáo dục. Câu 51. Điều 13 Luật giáo dục 44/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 13. Đầu tư cho giáo dục “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được ưu đãi đầu tư.
 13. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục. Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. " Việc sửa đổi bổ sung có gì khác so với luật GD 38/2005/QH11? a. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. b. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được ưu đãi đầu tư. c. Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục d. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục Câu 52. theo điều 14 Luật giáo dục. Quản lí nhà nước về giáo dục. a. Nhà nước thống nhất quản lí hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy định chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục. b. Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ của địa phương hoặc cả nước. c. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. d. Cả 3 a,b và c Câu 53. Theo điều 15 Luật Giáo dục Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo? a. Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. b. Nhà giáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học. c. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học. d. Cả 3 a,b,c Câu 54. Theo điều 15 Luật Giáo dục Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo?
 14. a. Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhà giáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học. b. Nhà giáo giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhà giáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học. c. Nhà giáo giữ vai trò chính trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải nêu gương tốt cho người học. d. Nhà giáo giữ vai trò chủ yếu trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhà giáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học. Câu 55. theo điều 16 Luật giáo dục. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục là? a. Cán bộ quản lí giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lí, điều hành các hoạt động giáo dục. b. Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân. c. Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục. d. Cả a, b và c Câu 56 theo điều 17 Kiểm định chất lượng giáo dục của Luật giáo dục. cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. a. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. b. Thử tướng Chính phủ c. Chính phủ. d. Nhà nước Câu 57. theo điều 17 Kiểm định chất lượng giáo dục của Luật giáo dục. kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm: a. xác định mức độ thực hiện mục tiêu giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác b. xác định mức độ thực hiện chương trình giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác c. xác định mức độ thực hiện nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. d. Cả a, b và c Câu 58. Theo Điều 21 Luật giáo dục. Giáo dục mầm non là?
 15. a. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. b. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 2 tháng tuổi đến 6 tuổi. c. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi. d. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi. Câu 59. theo điều 22 Luật giáo dục . Mục tiêu của giáo dục mầm non là ? a. Giup trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp 1. b. Giup trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. c. Giup trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. d. Giup trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp 1. Câu 60. Theo điều 23 Luật giáo dục. Có mấy yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 61. Theo điều 23 Luật giáo dục. yêu cầu về nội dung giáo dục mầm non phải : a. bảo đảm phù hơp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục. b. giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn c. biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo và người trên ; yêu quý , chị, em ,bạn bè ; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên yêu thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích đi học. d. Cả a, b và c Câu 62. Theo điều 24 Luật giáo dục. Chương trình giáo dục mầm non thể hiện :
 16. a. mục tiêu giáo dục mầm non ;cụ thể hóa các yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở từng độ tuổi. b. quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ. c. hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non. d. Cả 3 a, b và c Câu 63 Theo điều 24 Luật giáo dục. Cơ quan ban hành chương trình giáo dục mầm non trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quôc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non ? a. Chính phủ b. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo c. Hiệu trưởng d. Nhà nước Câu 64. Theo điều 25 Luật giáo dục. Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm mấy cơ sở ? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 65. Theo điều 25 Luật giáo dục. Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm ? a. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi. b. Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi. c. Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. d. Cả 3 đáp án a, b, c Câu 66. Theo điều 26 Luật giáo dục. Giáo dục phổ thông bao gồm: a. Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học b. Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS c. Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT d. Giáo dục THCS, giáo dục THPT.
 17. Câu 67 Theo điều 26 Luật giáo dục. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là? a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 Câu 68. Theo điều 26 Luật giáo dục. Giaos dục tiểu học được thực hiện trong mấy năm? a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 Câu 69. Theo điều 26 Luật giáo dục. Học sinh vào lớp 6 phải? a. hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 11 tuổi b. hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 12 tuổi c. hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 10 tuổi d. hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 13 tuổi Câu 70. Theo điều 26 Luật giáo dục. Giaos dục THCS phải thực hiện trong mấy năm học? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 71. Theo điều 26 Luật giáo dục. Học sinh vào lớp 10 phải? a. Có bằng tốt nghiệp THCS, có tuổi là 15 tuổi b. Có bằng tốt nghiệp THCS, có tuổi là 14 tuổi c. Có bằng tốt nghiệp THCS, có tuổi là 13 tuổi d. Có bằng tốt nghiệp THCS, có tuổi là 17 tuổi Câu 72. Theo điều 26 Luật giáo dục. giáo dục THPT được thực hiện trong mấy năm. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 73. Theo điều 26 Luật giáo dục “Cơ quan nào quy định những trường hợp có thể học trước tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ỏ tuổi cao hơn tuổi quy định đối với học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lục và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi
 18. nương tựa, học sinh trong hộ diện đói nghèo theo quy định của nhà nước, học sinh ở nước ngoài về nước; những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học Tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp 1” a. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo b. Thủ tướng Chính phủ c. Nhà nước d. Chính phủ Câu 74. Theo điều 27 Luật giáo dục . Mục tiêu của giáo dục phổ thông bao gồm mấy mục tiêu? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 75. Theo điều 27 Luật giáo dục. Mục tiêu của giáo duc phổ thông là? a. Giúp HS phát triển toàn diện về đọ đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triên năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người VN XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; cbi cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham giá xd bảo vệ Tổ quốc. b. giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học THCS. c. giúp HS củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. d. giúp HS củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học ĐH, CĐ,TC, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. e. Cả 4 đáp án a, b, c và d Câu 76. Luật Giáo dục năm 2005 quy định nhà giáo phải có tiêu chuẩn nào sau đây: a. Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt b. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ c. Đủ sức khỏe và lý lịch rõ ràng d. Tất cả các phương án còn lại Câu 77. Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong điều 75 Luật Giáo dục năm 2005 : “Nhà giáo khôngđược có các hành vi sau đây: buộc học sinh học thêm để thu tiền”