Đề cương ôn tập phần kiến thức chuyên ngành Công tác xã hội

docx 2 trang myvan 23/10/2022 21940
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập phần kiến thức chuyên ngành Công tác xã hội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_phan_kien_thuc_chuyen_nganh_cong_tac_xa_hoi.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập phần kiến thức chuyên ngành Công tác xã hội

  1. BỆNH VIỆN ĐK THÀNH PHỐ HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Y TẾ ĐỢT NĂM 2021 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI I- KIẾN THỨC CHUNG 1. Chức năng của công tác xã hội 2. Vai trò của nhân viên công tác xã hội 3. Các phương pháp và kỹ năng chính trong thực hành công tác xã hội 4. Các nhóm đối tượng đặc thù và lĩnh vực thực hành trong công tác xã hội 5. Những giá trị cốt lõi của công tác xã hội và nguyên tắc đạo đức trong thực hành công tác xã hội. 6. Các chính sách và pháp luật của nhà nước liên quan tới phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam. Ví dụ: 7. Quyết định số 32 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. 8. Quyết định Số: 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2020 – 2030. 9. Thông tư Số: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành công tác xã hội. 10. Luật Người khuyết tật Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Người cao tuổi, Luật trẻ em II- PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 1. Kiến thức về Công tác xã hội trong bệnh viện 2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của viên chức công tác xã hội trong bệnh viện 3. Đặc trưng của thực hành công tác xã hội trong môi trường y tế 4. Nguyên tắc hoạt động của viên chức công tác xã hội trong bệnh viện 5. Các nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 1
  2. - Các phương pháp can thiệp của công tác xã hội trong bệnh viện - Các đối tượng thực hành của công tác xã hội trong bệnh viện - Vai trò điều phối và kết nối của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện 1. Các chính sách, pháp luật liên quan 1. Đề án phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2020 - Quyết định số 2514/QĐ-BYT ban hành ngày 15 tháng 07 năm 2011. 2. Thông tư quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện - Thông tư số 43/2015/TT-BYT ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2015 3. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh - Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 06 năm 2015. 4. Công văn hướng dẫn xây dựng Đề án thành lập Phòng Công tác xã hội trong bệnh viện - Công văn số 2633/BYT – TCCB ban hành ngày 10 tháng 05 năm 2016 5. Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT–BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2015. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2