Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2019 môn Nghiệp vụ chuyên ngành - Văn phòng. Thống kê

pdf 39 trang hongtran 04/01/2023 6200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2019 môn Nghiệp vụ chuyên ngành - Văn phòng. Thống kê", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdftai_lieu_on_tap_thi_tuyen_cong_chuc_cap_xa_nam_2019_mon_nghi.pdf

Nội dung text: Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2019 môn Nghiệp vụ chuyên ngành - Văn phòng. Thống kê

 1. Phy lye sitS 3.5 NO DUN TAP THI TUYEN CONG cHirc CAP )(A NAM 2019 MON NGHItP VI) CHUYEN NGANH O'C DANH VAN PHONG- THONG KE • Quyit dinh sc W2 /QD-BCD TDCCCV ngety 13/5/2019 hi clgo tuy'en dyng cong chtiv vien chziv Thanh pha) PHAN A. Van ban tharn khan 1. Let* Can b0, cong chat ngay 13 thong 11 nam 2008; 2. that tO chirc chinh quyen dia phucmg ngly 19 thang 6 nam 2015; 3. Lust Ltru trit se 01/2011/QH13 ngay 11 thang 11 nam 2011 dm Quec hOi; 4. Nghi dinh sO 112/2011/ ND-CP ngay 05 thdng 12 nam 2011 cna Chinh phn ye cong chi:re xa. phuang, thi tram (Dieu 3, Dieu 4); 5. Thong tu se 06/2012/TT-BNV ngay 30 thang 10 nam 2012 meta BO Ni vi huang dan ve,chirc trach, tieu chuan cti the, nhiem v0 va tuyOn dung cong chirc phuang, thi tan: Dieu 5; 6. Thong tu, se 21/2012/TT-BCA ngay 13 thdng 4 nam 2012 dm BO C6ng an quy dinh ye con dau cUa cdc co quan, to chirc, chirc danh Nha nuat; 7. Nghi dinh se 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 dm Chinh phü ve Gong tac van thu; 8. Nghl dinh só 09/2010/ND-CP ngay 08 thing 02 nam 2010 dm Chinh phâ sua ded bei sung mot se dieu cüa Nghi dinh 110/2004/ ND - CP ngay 08 thang 4 nam 2004 dm Chinh phit ve Gong tdc van thu; 9. Th6ng tu se 07/2012/TT-BNV ngay 22 thang 11 nam 2012 dm BO NOi \Ty huang dan quail 19 vAn ban, lap he, so va nOp ho so vao ltru till co quan; 10. Thong tu so' 04/2013/TT-BNV ngay 16 than 4 nam 2013 dm BO NOi vg huang clan quy che ding tac van thu ltru tra ccia cdc co quan, to chirc; 11. Theing tu s6 02/2010/TT-BNV ngay 28 thang 4 nam 2010 dm BO NOi Aft' Huang dan chirc nAng, nhiem vu, quyen hsn va to chat ala t6 chac Van thu, Luu till BO, co quan ngang BO, co quan thuOc Chinh phü va Uy ban nhan clan; 12. Thong tu se 13/2011/TT-BNV ngay 24 thang 10 nam 2011 dm BO NOi \RI ye Thai hp bao quan tai lieu hinh thanh trong host Ong dm Uy ban nhan dan cap tinh, thanh 016 true thuOc Trung ucmg; 13. Thong tu so 14/2011/TT-BNV ngay 08 thang 11 tram 2011 caa BO Noi vu quy dinh ye quan 19 he so, tai lieu hinh,thanh trong host Ong ala HOi dOng nhan dan va Uy ban nhan clan xd, phuang, thi trait; 14. Thong tur,se 01/2011/TT-BNV ngay 19 thang 01 nam 2011 dm BO NOi vti ye huong clan ye the thirc va ky thuot trinh bay van ban hanh chinh.
 2. Phan B. Tai lieu on tOp Thi sinh On tSp theo tai lieu sau day: I. TIEU CHUAN, NHItM 1. Chitrc trach, heti chuin ding chat cap xi 1.1. Chitty trach Theo Dieu 1, Thong Ur se 06/2012/TT-BNV ngay 30/10/2012 BNV cüa BO NOi vu huang ean ye chirc trach, tieu chuAn cu the, nhiem vv \fa tuyen dung tong eh& xa, phtrang, Cong ant xa, phtrang, thi tram phuang,,thi tran sau day ggi chung IA cap xa) lam c8ng tac chuyen mon thuOc bien che cUa Uy ban nhan dan cap xA, c6 trach nhiem tham muu, giáp Uy ban nhan clan cap xa- Owe hien chirc nang quan 15fnha nu& ye linh vijc tong tac doge phan cling vg flux hien cac nhiem vki khac do Chit tich Uy ban nhan dan cap xä giao. 1.2. Tien chuin chung Theo Dieu, 3, Nghi dinh se 112/2011/ ND-CP ngay 05 thang 12 nam 20111 cüa Chinh phit ve.cong chirc xa. phtrang, thi tran, tong chirc Van phong- th8ng ke cap xã c6 tieu chuan chung nhu cac tong chirc chuyen m6n Ichac do la: a) Hieu biet ve 15/ luan chinh tri, nam yang quan diem, chit twang, duang lei cita Dang, chinh sach va phap lust dm Nha nuem; b) Co nang lye t6 chirc \Can dOng nhan clan & dia phuang thkrc hien 05 hieu qua chit tnrcmg, duong loi cita Dang, chinh sach va phap luSt cita Nhe nugc; c) Co trinh d6 van h6a va trinh d6 chuyen m6n, ,nghiep vi phit lum you cAu nhiem vu, vi tri viec lam, c6 CIO nang lue va sat }thee dê hoan thanh nhiem vu duct giao; d) Am hieu va ton tong phong tic, tap quart ctia Ong (fang clan cu ten dia ban &Ong tac. 1.3. Tieu chuan cn the Cong chirc cap xa phai c6 dO cac tieu chtfan chung quy clinh tai Dieu 3 Ngh1 dinh se 112/2011/ND-CP ngay 05 thang 12 nam 2011 dm Chinh phi] ve tong chirc xa, phtrang, thi tran (sau day ggi chung la Ngh1 dinh s6 112/2011/ND-CP) va cat tieu chuan el) the sau: a) DO tu6i: DO 18 Wei to len; b) Trinh do van hoa: Tot nghiep trung hoc ph6 thong; c) Trinh do chuyen mon: Tet nghiep trung cap chuyen nghiep ter len dm nganh dao tgo phit hgp yeti yeu cau nhiem vu cita chirc danh ding chirc dugc dam nhiem; d) Trinh dO tin hoc: Co chimg chi tin hat van 'tang trinh dO A trey len; d) Ti'eng dan toe thieu s6: 6 dia ban c6ng tac phai sir dung tieng dan toe thieu s6 trong hogt dOng c6ng vu thi phai biet thanh thgo tieng clan tOc thieu s6 phit hgp 2
 3. yeti dia ban tong tac do; nett khi tuyen dung ma chua biet ti'eng dan tee thieu s6 thi sau khi tuyen dung phai hoan thanh lep h9c tieng dan tee thieu s6 phà hop vai dia ban c6ng tic dugc phan ding; e) Sau khi clugc tuyen dung phai hoan thanh 16p dao tao, bti duang guan 19 hanh chinh nha nuot va lop dao tao, boi duang 19 luan chinh frj theo chtrong trinh doi vai chirc danh c6ng chirc cap xa hien dam nhi'etn 2. Nhi§na vki ctia cling chtic Van phong - Thng ke 1. Tham muu, gi6p fly ban nhan clan cAp xa te chirc thirty hien nhiem vu, guyen hart ala Uy ban nhan clan cap xa trong cat nth we: Van ph6ng, dicing ke, to chirc, nhan sty, thi dua, khen thuong, k9 luat, tin ngu6'ng, ton gido, dan tee va thanh nien tren dia ban theo guy dinh ala phap luat. 2. True tiep tittle hien cac nhiem vg sau: a) Xay dung va theo dOi viec thuc hien chucmg trinh, k'e hoach cling tac, lich lam viec dinh va (let xuat ella HOi Clang nhan clan, Thutmg true HOi clang nhan dan, Uy ban nhan dan, Chit tich Uy ban than dan cap )(a; b) Gi6p Thuang true HOi (king nhan dan va Uy ban nhan dan cap xa t6 chirc cac k9 hop; chuan bi the dieu kin phtic vu cat 1c9 hop va the hoat Ong ella HOi 'Jong than clan, Uy ban nhan clan cap xa; c) T6 chic ljch tiep dan,,tiep Udell dm Uy ban nhan clan cap xa; thtrc hien tong tac van this, luu trfk, ca the "met dm" va "met meta lien thong" tai Uy ban nhan dan cap xa; nhan don thu khieu nai, t6 cao va chuyen den Thuting true HOi (long nhan dan, Uy ban nhan dan xem xet, giai guyet theo tham guyen; tongh9p, theo dOi va bao cao viec thuc hien guy che lam vie ella Uy ban than dan cap xa va &Arc hi'en dan chit 0 co sâ theo guy dinh ella phap luat; d) ChU tri,•phei hop vori tong chile khac xay dung va theo d6i vie thuc hien ke hoach ph& trien kinh te - xa hOi; tong hgp, th6ng ke, bao cao tinh hinh that trien cong nghiep, thucmg mai, dich vu va cac hoat dOng kinh t - xa hoi tren dia ban cap xa; dv thao cac van ban theo you cau ella Hei don nhan ,dan, Thutmg true HOi (long than dan, Uy ban nhan dan, Chit tich Uy ban nhan dan cap xa. 3. Thtrc hien cac nhiem vu khac theo guy dinh ella phop luat chuyen nganh va do Chit tich Uy ban than dan cap xa giao. II. MEN THIYC QUAN Lt NHA NU'OC, KI NANG CHUYtN MON CiJA LiNH VJfC CHUYEN NGANH 1. Wit s ky thuat quart frit ding so• UBND cap xa 1. 1. TO chile xay dung va thtyc hin chuang trinh citing tac thwirng caa UBND cap xa Trong tong the van phong, tit "chuang trinh" c6 the hieu theo hai nghia: Thu that: Chuang trinh la ten met loai Van ban trong do co, nhang dc diem 3
 4. rieng bit so vol the the loai van ban khac. Thir hai: Chtrong trinh la thd tir tittle hien met hei ngh1, met thee h9p. Trong nei dung nay, chucmg trinh dugc hieu theo nglila thir nhat. Chucmg trinh cong tac thueng UBND cap xa có hai dc diem co ban. Met la: Chuang trinh ding tac thueng kY la met loai chtrong trinh dugc xay dung theo dinh kY. Vic nay duge lap di lap lai sau met khoang thin gian nhat dinh nhu sau met nhiem kY, met nam, met thang Hai la: Chucmg trinh cong tac thueng kST bao quat Mt ca ,cac linh we hogt deng cüa UY ban nhu: Nang nghiep, thu c8ng nghiep, an ninh, qu8c phong, van hod, giao dye, t8 chirc chinh quyen, thanh tra, xay thing co ban Arai dung ban chteang trinh cling tor thwang Cac loai chucmg trinhk Gong tac, nhiem kY, met nam, 6 thang, quy, thang thugng gom e6 hai phan: Phan tit* nhat noi dung viet tong quat ye dc diem tinh hinh, cac dinh huong Gong tac, xac dinh the tieu, trgng tam va de ra nhcrng nhiem vg chinh. Trong phan nay can neu cac bien phap lam de thge hien DWG tieu, trgng tam va nhang,nhiem vy chinh. Phan tit* hai tren cci sat ket qua the nhiem vg da thge hi'en neu a phan met, xac dinh cac van d'e, nei dung phucmg huong nhiem vg phai thgc hien trong thin gian tiep theo v.v Nhitng nei dung ding viec quan tr9ng can lap thanh de an thi xac dinh thin gian, tien de hei thao, trien khai. Nei dung nay dm phan tit* hai c6 the the hien thanh van ban ri'eng nhu To trinh, Ke hogeh eg the. Trong do can ghi rO don vi chil tri, don vi tham gia, thin gian hoan thanh , Don vgi lich ding tác tun: Do thin gian lam viec trong tan khong nhieu, kited lugng Gong viec se thgc hien cling khong 16n, vi tray nei dung Gong toe met tuan thueng (lucre ghi cu the thanh bieu bang. Trong, do c6 cac cet dung, cac cet ngang de ghi nei dung Ong vi'ec hang ngdy trong ,tuan, -nth nhiem Ghia tri, trach nhiem tham gia, phoi hicip va ghi chit the thong tin can thiet. Trinh 4t'xây dyng chtro'ng trinh cong Mc thwang kj De co met chucmg trinh ding tac vim dam bao chat inning vim dung Wen do thin gian, viec bien soan ban chtrung trinh ding tac tha UBND cap xa phai da vao the can cu nhu: Chgc nang, nhiem vg, quyen han va pham vi hog &Ong tha UBND cap xã dang ding tac; Can cir \Tao chit truong chung cüa dang vã nha nuac; Can dr vao chucmg trinh ding tac va str chi ciao cüa UBND cap huyen; Can cg vao nghi quyet cüa dang uy trong khoang thin gian de ra chuung trinh; Can dr vao nghi quyet cña HDND ding cap; Can cg vao de ngh1 tha cac doan the trong xa nhu Mat tran to quo; Doan Thanh nien Ceng san HO Chi Minh, Hai lien hip Phti nG, Hei Cu chien binh cüa xa v.v Can dr vao dc diem tinh hinh chung cüa xa tren tat ea eac tinh vtrc c8ng tac nhu n8ng nghiep, thu Gong nghiep, trat ttr, tri an; Can dr vao dieu kien vat chat, kinh phi, phucmg tin lam viec; Can cd vao nhan lye c6 trong khoang thei,gian thgc hien chtrcmg trinh; Can dr vao de ngh1 tha the throng cap then thuec quyen quan ly elm UY ban ma tien hanh xay dung chtrong trinh ding the thueng theo trinh ttr: Cae be phan Gong tac elm UST ban dang ky nhang viec or be phan cling tac tha minh nhung thuec tham quyen giai quyet cOa UBND cap xa. Nhang viec 4
 5. nay can thiet phai dua vao chucmg trinh cling Me chung eüa US, ban. Dkra vao cac can dr l3p chuang trinh, tren ca sor cac thong tin thu nhan duce hang ngay, van phong trkrc tiep dkr thao chucmg trinh cOng tac caa UST ban. Sau khi dkr thao xong, van pheng gai ban dkr thao den cac be phan cong tac de lay Y kien doing g6p. Sau do, van pheng bao,cao xin Yr kien chi dao cüa lanh dao ban truarc khi gai dg thao van ban xin kien dong gap. Cac dau mei gun van ban thuomg la Dang uY, HDND, Chit tich, Ph6 Chia tich U, ban, Ban Chap hanh cüa cac tO chat doan the va truerng, cac nganh cUa UBND cap xa. Sau khi co Sr kien (long gag cüa cac be phan, cac dau mai c6ng tac, van ph6ng hoan chinh ban dkr thao lan cuoi va trinh lanh dao UBND phe duyet, ban hanh. Thal gian xay dy.ng chirang trinh cong Mc thiroang kj) TuY theo dc diem dm tang dia phucmg, chuang trinh ding tac nam sau caa UBND cap xa thuong dugc ban hanh tit thang 10 nam tnrerc. Chucrng trinh ding tac quy sau dugc ban hanh ta ngay 15 dm thang cuoi quY tarot. Chtrcmg trinh cong tac thang sau dugc ban hanh ta ngay 25 ccia thang trtrac. Lich ding tac tuan sau thuOng dugc ban hanh vao ngay tha sau tuan tnrac. Te; chat thvc hi"On chtrang trinh cong teic Trong pham vi dia phuctng, vice th chi:re, chi dao thgc hien chuang trinh Gong Mc thuong thuOc trach nhi'em caa ChU tich US, ban. Khi chuang trinh cong tac da dugc Chu tich US' ban 14, van ph6ng co trach nhiem lam tha We ban hanh van ban. Chuang trinh dugc nhan thanh nhieu ban va gin •cho m6i Mu m6i, m6i be phan cong tac met ban. Vali chac na'ng, nhiem vi caa minh, van phong giap lanh dao US' ban don dee cac be phan cong tac trien khai thkrc hien chuong trinh, theo dOi ti'en di thkrc hien chuang trinh, teng hyp tinh hinh thkre hien chuong trinh va bao cao vai lanh dao UY ban v.v x fling kit thirc hien churrng trinh Hang thang, quy, 6 thang, van phong t6ng hyp tinh hinh va danh gia viec thgc hien chucmg trinh. Cuoi nam, cac don vi bao cao tinh hinh thkrc hien chuang trinh dm lath we minh phy trach.,Bao cao phai neu re rihtmg viec da lam, viec mâi be, sung Bao cao dam bao tinh tang hyp, danh gia tinh hinh chung, song phai c6 so lieu cy the & nhang ding Mc tryng tam, ding tac chinh. Tren ca sà bao cao cua cac be phantchuyen mon, ket hgp yeti qua trinh theo dOi hang ngay, van ph6ng c6 trach nhiem tong hgp tinh hinh thgc hien chucrng trinh &Ong tac chung cUa ca UST ban; Bien top thanh van ban trinh Chit tich UBND ky ban hanh va de ra chuang trinh offing tac cho thai gian sau. 1.2. Bao dam thong tin cho quan 1$T caa UBND cAp xa Tdc dyng cfia cong lac thong tin phyc vy quoin If , Thong tin co vai trO quan tong trong c6ng tac lanh dao, dieu hanh va giai quyet cong viec c8a UBND xa. Co day da thong tin, ding viec dugc giai quyet hyp tinh, hgp Cung cap thong tin kip theri, ding viec dirge giai quyet nhanh chong. 5
 6. Thong tin chinh xac, khach quan, Gong viec dugc giai quyet thing Tan. Thieu thong tin, thong tin sai Lech se lam ,anh twang tad ket qua giai quyet ,cong viec. Doi khi ding viec dugc giai quyet phien dien, khong dap ang dugc you cau cOng tac. Thong tin plikic v9 quail lY cep ba loal: - Thong tin Owe v9 viec da ra chü twang cOng tac cila UBND - Thong tin ph9c \Ty six chi dan dieu hanh elm UBND xa. - Thong tin Ow va nhu au t6 chile lao dOng, giai quyat c8ng viee hang ngay dm lath dao UBND xã. Ti char bdo dam thong tin phyc vy quan If a) Thu thap thong tin - Thong tin den S cap tren tryc tiep - Thong tin den S cdp clued - Thong tin den S cac co quan khac - Thong tin den S du luan caa xã hei - Th8ng tin den S nguen bao chi trong va ngoai nuot - Thong tin den S cac co quan nghien cat khoa h9c, kho km trft, bao tang, thu vien. b) Phan tich thong tin Thu nhan ductc nhieu thong tin la quY. Song de bao dam dO tin cay, van phong phai to chi:re viec kiem tra, xac minh lai thong, tin. Co nghia la phai tong hop, to chire nghien ciru, phan tich, so sanh doi chieu de,xac dinh ngulin tin, tinh trung thuc, do chinh xac dm thong tin. Truang hcp,can thiet, van pheng cfr nguti co trach nhiem den tan nai phat ra nguon tin de tim hieu, xac minh. ei van phong UBND cap xã, th8ng tin nen duce phan loai theo tang linh vijc hog dOng. Vi c19: - Thong tin a') nOi dung ve tiring nghiep; - Thong tin cep nOi dung ve ding the xay dung ea ban; - Thong tin c6 nOi dung ve quan six; - Thong tin co nOi dung ve cling tac te chue chinh quyen c) Cung cap thong tin Trong ca quan UBND cap xã, theo le 16i lam viec, bao gia cling c6 six phan &Ong finch nhiem girra cac d8ng chi lanh dap UST ban. Trong -Uwe te, a UBND cap xa, cae thing chi lanh dao UY ban thueing duce phan cling nhu sau: + Chit' tich Uy ban: Phi trach chung. Ngoai ra con phi,' troth met hoc met s6 nth vire Gong tac nhu nOi chinh, tai chinh ngan sach, ke hoach phat trien kinh te - xa hei elm dia phuong. 6
 7. + MOt Phó ChU tich Uy ban: GiUp Chu tich phi Udell met hoc met st linh vkrc c8ng tac nhu kinh to, xay dung, khoa hoc - ding nghe, tai nguy'en - moi trueng. + Met Pho Chit tich UY ban: Ulm Chia tich phv trach khei van hod - xA hei va cac linh vkrc ding tac khac. + Mot usr vien UY ban: Phu trach ding tac ding an. + MOt uY vien UY ban : Phu trach ding tac quan sr. Can dr vao sr phan Gong noi tren, van phong chuyen tin den timg &Ong chi lanh dao. 1.3. 'Fa chat mit cuic hyp cim UBND cap xi Phtrang phdp Iii char h(ii nghi a) Chudnbjhc5inghj Cac cuec hoi nghi noi chung, dc biet la hei nghi len, truerc khi tier' hanh thtrang phal 1p ke hoach tO chtic hei nghj. Can dr vao eh& nang, nhiemyki, van phong de xuat veri lanh dao UY ban giao cho met 130 phan chit tri lp 1(8 hoach. Trong ké hoach can neu r6 muc dich, you cau, thai gian, dia diem, thanh phan, Wei dung hei Can dr vao ke hoach, van phong UY ban có Udell nhiem theo dOi, don dc be phan chit tri chuan bi tot cong viec doge giao,theo dung tien d'e thin gian. Trong hei nghi throng c6 cac van ban nhu bao cao, de an, du thao van ban quy pham phap lust, tai lieu tham khao van phong de xuat kien vOi lanh dap UY ban giao cho be pha.n chit tri va cite 13,0 phan c6 lien quan chuan N tai lieu. Khi van ban da duet cac be phan du thao xong, van phOng trinh Chit tich UST ban xot duyet. Sau khi ducc duyet, van phong thkrc hien viec danh may, nhan ban, ghep b'e tai lieu. Van ban dUng trong hei nghi phai dam bao citing nOi dung, kip ye hinh thUc va dii so lueng so veri nhu cau. De dai bieu dan dU,rdUng thanh phSn va chit dOng trong qua trinh du hei nghi, van phong sem chuyen den cac dai bieu nhang giay ter, tai lieu can thiet nhu Gong van trieu tap hei nghi, chirang trinh hei nghi, bao cao chinh, cac bao cao tham luan, cite dkr thao van ban khac (neu c6). Trong ding van trieu tap can ghi re, ten 110i nghi, thanh phan du, thei gian, dia diem va nhung nOi dung can thiet khac de cac dai bieu chuan bi. Ngoai cac nOi dung ten, van phong con co trach nghiem de nghi vori lanh dao Uy ban ye chuong trinh hei nghi. Chiremg trinh phai neu ten viec, thin gian, nguôi thkrc hien. Thuec trach nhiem cita minh, van phong chuan bi day du, tot nhat co so' vat chat dam bao cho hei nghi. D6 la kinh phi, phuong tien di lai, nth An, nha nghi va cir can be nhan vien true tiep phirc vv tai hei nghi. b) Td chtiv hi nghl Van phong chit tri va ph6i hop veri 130 phan c6 nOi dung hei nghi de' don -dap dai bieu. Nei dung viec don tiep gem: Ghi danh sach dai bieu,,phat tai lieu,,huong dan dai bieu vao hei trueng. TO eh& de lath ciao UY ban tiep dai bieu cap cao, 7
 8. khach qu9 den dv hOi nghi. Vic ghi danh sach dai Neu c6 nhieu tac dvng, trong do c6 viec,cung cap kip th6i tinh hinh dai bieu den dkr hOi nghi a phvc vp cho khai mac, dieu hanh, be mac va thong bao ket qua hOi nghi. Vi vay khi ghi danh sach can ghi day da cac thong tin: ten doan; hg, ten, chile vki twang doan; so lugng ngireti; lai xe v.v Van phOng eh& tri theo dOi din bin cUa hOi nghi, don doe, nhac nho cac can 60 hiru quan phvc IT kip tiled cac nhu eau caa hOi nghi, dam bao cho hOi nghi dien ra dung chuong trinh dã dinh. Khi hOi nghi lam vi'ec, van phOng ccr nguai thuang frac ngoai hOi truerng. Pham vi trach nhiem caa ngueri trkrc có lien quan den cac viec ve din, rarely, loa, dai, y te v.v phvc vv hOi nghi. Cling vad 130 phan ch6 tri, van phOng cir nguati ghi bien ban hoi nghi, tling hap cac y kien pha•t bieu de phvc vv cho tong ket hOi nghi. c) Ccic cong viec sau khi nghi kit thac Sau hoi nghi, tuY theo sr phan ding cüa lanh dao US/ ban, nu dugc giao thi van ph6ng bien son ban thong bao ket qua hOi nghi. Ban thong bao thuang g6m nhOng nOi dung cha yeu nhu: Ten hOi nghi; Thai gian tã chirc hOi nghi; Thanh phan tham d hOi nghi; NOi dung chinh caa hOi nghi; Ket luan, khuyen nghi ala hOi nghi; Lai de nghi caa UST ban - ca quan to chirc hOi nghi deli yeti cac ccr quan, cá nhan dirge th6ng bao. TuY theo nOi dung, nu Gong viee ala hOi nghi thu0e chive nang cila van phOng thi van phong co trach nhiem thu thap tai lieu va lap hoan chinh ho sa hi nghi. Neu cong viec thuOc b0 phan ding tac khac thi van phOng don &lc va huang dan nghiep vv de be phan do hoan chinh h8 sa hOi nghi theo quy dinh. Can dr vao kat luan caa hOi nghi, van phOng nghien ciru, M xuat kien vai lath dao UY ban nhfing nOi dung can 1:16 sung vao chuong trinh ding Lac. NhOng viec gap phai giai quyet ngay thi di:a vao lich ding tic tuan. NhOng viec lan, khong cap bach va phdi lam trong theri gian dai thi dua vao chuang trinh ding tac thang, quY. UBND cap xa, Chat tich thirang la chit tai khoan. \Teri trach nhie'm,la don vi dam bao ca so' vat chat cho hOi nghi lam viec, van phong phai chuan bi day du cac loai giay ter de chi' tai khoan quyet toan hOi nghi. 1.4. TO chat chuyen di Ong tic ciia Milt do UBND cap xi a) Chuein bi cho chuyin di ding tcic chn dOng, cac chu.yen di cong tic can dirge de ra trong chuang trinh ke hoach ca nam va dirge cv the hod trong chuang trinh cting tic hang qu9, thang. Van phOng theo dOi viec thkrc hien ke hoach cac chuyen di do. Twat mai chuyen di, bQ phan chit tri (b0 phan c6 nOi dung chinh caa chuyen di) phai lap ke hoach di cong tac. Trong ke hoach, xac dinh r6 rang mve dich, nOi dung ding viec, dia diem den, thai gian, thanh phan di, phurang tin va kinh phi. Van phOng c6 trach nhiem tham 8
 9. gia kin vao ke hoach nói tren troac khi lanh dao UY ban phe duyet. Khi ke hoach ducc duy'et, van phong don dc cac berphan chuan bj, darn bao ding tin de thin gian. Can cir raw dich va nOi dung chuyen di, van ph6ng de nghi lath do UBND cap xa phan Gong cho cac be than than bj. Sau !chi the be phan chuan bj xong, van phong danh may, nhan ban cac van ban thuOc chuyen di. Vic chuan bi phuang tin giao thong cho chuyen di cong taz la can thiet. Nhung sir dong phucmg tien giao th8ng cho mei chuyen ,di can tinh den nhu cau cap bath, khan truemg cUa chuyen di. Nhu cau van chuyen va dam bao an than cho van ban, kinh phi. Nhu cu darn bao sire khoe cho can b0 cling nhu so lacing nguai di nhieu hay it. Chuyen di c6ng tac nao cling phai clang kinh phi. Vic chuan,bi kinh phi phal xuat that tir che de cUa Nha nuac, dap img nhu can cong tac \fa tiet kiem. Vic do trU kinh phi can tinh den cac nhu cau sir clung ye: Phuong tin di lai (mua fang, dau, ye cau pha, sira chita xe tren Meng di); An, a,tren duang di va nui den Gong tac theo che d0; Bei &rang theo che de cho dai bieu tham gia hei nghi, hei thao (neu c6); Mua tang pham, vat kY ni'em cho co quan, dja phuong nai den clang tac (neu c6); Kinh phi do phong. Sau khi ke hoach co the La chuyen di dugc duyet, nu &roc UY ban giao, van ph6ng thong bao,kip thai cho ca quan, don vi - nui doan se den cong tac. Nei dung thiet yeu nhat can thong bao g8m c6: Ten doan cong tac, tnrang doan va cac thanh vien; Noi dung va lich lam viec; Thai gian doan bat dau di tir co quan Uy ban va do kien thai gian den; Dang k9 viec An, nghi cUa doan; NhOng de nghl khac de ca quan, don vi chuan bi hoc giup der doan. Neu Chit tich UY ban di cong tac dai ngay, van phong can chit' dng to chirc tot cac cong viec nhu: thong bao va don doe cac be phan khan twang chuan bi va trinh cac do thao van ban thuOc tham quyen ky cna cha tich Uy ban, to chirc Lee hei y lath dao UY ban de Chil tich ce, 9 kien chi dao cling viec trong tiled gian di ding tac. Trueng hop can thiet, van phong th6ng bao b'ang van ban nOi dung phan Gong La Chit tich cho cac Ph6 chU tich trong thai gian lanh dao Uy ban di cong tac de can b0, Gong chirc biet va thoe hi'en. b) Trach nhiem cita van phong trong thai gian lãnh ciao UBND xd di cling t6c Dii lanh dao Uy ban di ,cong tac hay &ca quan thi nhiem Ito dm van thong noi chung cling lchong thay dot Thy nhien trong truang hop lanh dao di cong tac, van phong dna 9 cac nei dung: To chuc thoc hien dung tien dO cac nhiem vi da do ra trong chucmg trinh. Dc bit chU Y den nhOng viec Chia tich dA c6 9 kien chi dao truac khi di Gong tac, nam chac tinh hinh Uy ban, gift \Tung thong tin lien lac \Teri lath dao. c) Trach nhiem cna van phong UB sau khi kinh *ciao UBND di cong lac vel Sau khi Chu tich di ding tac ve, van phong co trach nhiem bao cao torn tAt ding tac cna Uy ban trong thai gian Ciii tich di ding tac yang. Trong do claa 9 vao cac nOi dung: Tinh hinh chung cOa Tinh hinh thoc hien chucmg trinh Gong tac da de ra. Trong do nhan,manh vao cac ding tac tong tam lea cac viec do Chi) tich giao truem khi di cong tac; B6 sung nOi dung nhiem vo vao chuung trinh dog tac. 9
 10. 1.5. Xfiy dtmg nei quy, quy che cling tic cUa UBND cep xä UBND cap xã la cap chinh quyen ca se( at& ding trong he,th6ng ta chIrc be may Nha mite. UBND cap xã c6 chirc nang quail 1 Nha nuov tat ca cac linh vuc cUa dai sang xä hei trong dia phuong. Vi vay ngoai che de chung do the nganh cac cap ban hanh, UBND xa can xay dung va ban hanh them quy che Gong tac cho phir hap voi glue tien cUa dia phuong. Can dr vao chile nang nhiem vu, van phang UBND cap xa can xay dung trinh Chit tich UBND ban hanh cac nei quy, quy che c6ng tac duai day. 1.Nei quy ra vao co quan UBND cap xã. 2. Nei quy phang chay chita chay a co quan UBND cap xd. 3. Quy dinh c8ng tac ban hanh van ban cüa UBND cdp xã. 3. Quy dinh ding tac van thu a co quan UBND cap xä. 4. Quy dinh c8ng tac lrru tilt cUa dia phuang thuec tham quyen quart 15, cüa UBND cap xa. 5. Quy che lam vi'ec cUa UBND cap xa'. 1.6. Kim tra, kiem soat ding viec - Nei dung kiem tra, kiem soat c8ng viec: + Ta chfre nhan w; + Sir dung ngan sa.ch; + Su dung cac phuong tin; + Giai quyat c6ng vec hang ngay (nhanh hay chant, nhieu hay it, ); + Chat lugng ding viec, Mt hay lchong, c6 dap ung yeu au hay khong, - Nguyen tac kiem tra, kiem soat: + Toan dien: viec kiem tra, kiem s6at phai toan dien mei cong viec + Khach quan; + Kip then; + Cu the. - Quy trinh kiem tra, kiem sok: + Xac dinh !nue dich cu the dm kiem tra, kiem soat; + Danh gia ket qua kiam tra; + Xü I, dieu chinh cac sai lech phat hien trong qua trinh kiem tra. 2. Phtrong phap son thio met se van ban hanh chinh cüa co quan UBND cap xã Cong lac soan that) van ban hanh chinh aim ca quan UBND cap xä phai darn bao cac yeu cau ye the glue oUa van ban hanh chinh theo quy dinh tai Th8ng tu so 10
 11. 01/2011/TT-BNV ngay 19/01/2011 cim Be NOi vu huang clan vE the thire va kJ, thuSt trinh bay van ban hanh chinh. 2.1. Son that) Quyet-dinh Quyet dinh IA hinh thire van ban ma cac ca quan son thao thing de quy dinh, quyet dinh cac chit trucmg, chinh sach, che de, the le, bien phap cong tae, the van de ye to chirc-can be va cac van de khac thuec chirc nang, nhiem vix va quyen han eUa ca quan, to &ire. HDND,UBNID,c6 thAm quyen ban hanh Nghi quyat \fa quyet dinh quy pham phap luat theo Lust so 80 nam 2015 cila QH Ban hanh van ban quy pliant phap lust. Ngodi ra, Chit tich UBND cling cep tham quyen ban hanh Quyet dinh ca biet. Quyet dinh có hai loai: Quyet dinh quy dinh troc trap (Khen thuong, xü phat vi pham hanh chinh, nang luang, bo nhiem vv) va Quyet dinh de ban hanh the van ban khde (NOi quy, Quy che, Dieu l'e, Quy dinh vv). cuc ciia Quytt dinh - VE hinh thirc: Trinh bay the thirc theo quy dinh hien hanh - BO the nOi dung: Quyat dinh c6 be cue nei dung gem hai phAn: phAn me( dau va nei dung Ky, thOt soan thao: • Phan ma dim: Neu cac can dr phap 1, can dr thoc te Ph'An mo• du can goi la,phAn can cir ban hanh quyet dinh. PhAn nay neu cac can dr phap 11 va can cir num to de khang dinh tinh hop phap, hop IY va phii hop Arai thot te tha van ban. + Can th phap IY khAng dinh thAm quyen cUa ca quan ban hanh quyet dinh (c6n goi la can eli giao quyen). Can dua vao can dr nay van ban quy dinh chirc nang, nhiem vu eUa ca quan hoc phan cap quan + Can dr phap 11 lam ca sà cho viec quy6t dinh, quyet dinh cac vAn de ma nOi dung quyet dinh de cap. + Can cir nay gem: cac thong tin phan anh ve flare ta ( nhu cAu, yeu cau eong tae, nang bye can be ) hoc the van ban phan anh ye Owe te (bien ban, Ice hoach ). + Can dr cut)i ding la de nghi tha don vi, ea nhan co than' quyen tham mtru, giltp viec va plat trach ye van de van ban de cap. Phan nfii dung cut: Quyit dinh: Thong thuemg met guy& dirth c6 tir 2 den 5 dieu tuy theo nei dung Gila quyet dinh. Tuy nhien nOi dung thuang theo tat tr sau: Dieu 1. Trinh bay chi) d'e chinh dm van ban (dirge neu trong phAn trich yeti nOi dung dm quyet dinh). Trong do can phan anh dirge quyet dinh ye van de gi? Quyet dinh nhtr the nao? 11
 12. Dieu 2. Dieu tip theo can trinh bay nhimg nOi dung nham cki the' hod Dieu 1. DO IA cac nOi dung ye chic nang, nhiem vu, quyen han, quyen lgi, nglila vu, tech nhiem cüa ca quan, ca nhan mai den a Dieu 1. Dieu cuOi ding, cUa quyet dinh quy dinh ve trach nhiem thi hanh. Trong do xac dinh rO flitting doi tugng nao có trach nhiem thi hanh (ca quan, tó chirc, ca nhan). 2.2. Son that) Chi thi Chi tin la hinh that van ban clitng cla truyan clat cac cha truang chinh sach, bin phcip Tian Ifi, chi clgo viec kien tam to char, chcin chinh c Ong tac, giao nhiem vy caa chinh quyen nha ntrOc. Chi thi c6 tinh cueing eh, nhung khac vói nghi guy& va guy& dinh 6 diem ca ban la chi thi khong de ra nhung Si trucrng, chinh sach mai ma chit you sir dung de truyen dat nOi dung cac Nghi quyet, Quyet dinh va cac van ban quy pham phap luat khac. Chi thi de don doe, chan chinh vie thkrc.hien cac chirc nang nhiem vu da giao. Trong chi thi c6 the quy dinh cac bin phap de dam bao cho vie thkrc hien cac chit tnrang chinh sach phap luat &rot khan twang va nghiem toe han. Khi soan thao Chi thi phai chit cac yeu cAu saw - Phai neu rO the can cfr cling nhu nOi dung dm chi thi mOt each ngan gçn, co dong, coo sat thuyet phuc de chit the tv giac chap hanh nghiem chinh. - NOi dung chi thi phai phit hgp vori hoan canh lchach quan va phan anh Clang y chi dm ca quan ra chi thi. - NOi dung chi thi phai c6 sr huang clan nhat dinh va de ra cac bien ,phap cu the tO chuc thkrc hien cac chit twang, chinh sach che dO ma the nghi quyet, guy& dinh dm cap tren da ban hanh. - CO sr bao dam ve dieu kien vat chat va tiled gian cho vie thkrc hien cac chit truang, chinh sach, cite dO do. - NOi dung chi thi phai phU hop ved yeu cAu thkrc tE, phil hop vai lcha nang thkrc hien dm chit the thi hanh, bao dam thkrc hien c6 ket qua. - Nhang nOi dung va bin phap trong chi till Ichong nen qua go b6, cirng nhAc, phai bieu thi tinh cu'ang che ben canh tinh thuyet phuc d tao dieu kien cho the nganh, cac cap phat huy tinh clang dOng, sang tao trong qua trinh thkre hien. - NOi dung chi thi can' ngan" gon, a hieu, moi ban chi thi chi nen neu mOt vai chit d'e chi dao tap trung de thkrc hi'en duct chu dao, hoan chinh. BO eve cila Chi thi - Ve hinh thirc: Trinh bay the that theo quy dinh hien hanh - B6 eve nOi dung: NOi dung dm chi thi thuong dirge be cue thanh 3 pilaw Phan ma dau, phan nOi dung chi dao va phan tO chirc thkrc hien. thu4t so#n that) - Phan ma' du: Co the dfing 3 each de viet phan met dau chi thi nhu sau: 12