Đề thi công chức thuế năm 2010 môn Tin học

pdf 6 trang Viên Minh 15/07/2023 5960
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi công chức thuế năm 2010 môn Tin học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_cong_chuc_thue_nam_2010_mon_tin_hoc.pdf

Nội dung text: Đề thi công chức thuế năm 2010 môn Tin học

  1. ĐỀ THI MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG I. Hệ điều hành windows XP: Câu 1: Trong My computer của hệ điều hành windows XP, để chọn các tập tin, thư mục liên tục trong thư mục đang làm việc, thực hiện các cách sau: 1) Lần lượt kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn 2) Giữ phím Ctrl và lần lượt kích chuộc vào các tập tin, thư mục cần chọn 3) Kích chuột vào tập tin, thư mục đầu sau đó ấn phím Shift, đồng thời kích chuột vào tập tin, thư mục cuối cần chọn Câu 2: Trong hệ điều hành windows XP, nhấn phím F2 sẽ có tác dụng: 1. Xóa các mục đang chọn (tập tên, thư mục) và đưa sang thư mục Recycle Bin. 2. Đưa về chế độ sửa tên đối tượng đang chọn (ổ đĩa, tên thư mục, tên tin) 3. Xá hẳn các mục đang chọn (tệp tên, thư mục ) không đưa sang thư mục Recycle Bin. Câu 3: Trong My Computer tại thời điểm như hình hình bên. Khi ấn chuột vào lệnh Save as Hệ điều hành windows sẽ: 1. Xuất hiện hộp thoại 2. Thệc hiện lệnh đó 3. Tắt/Bật tính năng đó 4. Xuất hiện menu con Câu 4: Trong hệ điều hành windows XP, phím có tác dụng: 1. Mở cửa sổ My computer 2. Hiện thị nội dung menu Start của windows XP 3. Xuất hiện hộp thoại Run 4. Không có tác dụng khi chỉ bấm 1 phím này Câu 5. Trong hệ điều hành windows XP, tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del có tác dụng: 1. Khởi động lại máy tính 2. Xuất hiện hộp thoại Run 3. Xuất hiện hộp thoại windows Task Manager 4. Tổ hợp phím này không có tác dụng gì Câu 6. Trong menu Star của windows XP, menu Turn Off Computer có chức năng: 1. Tắt máy tính 2. Xuất hiện hộp thoại Turn Off Computer 3. Quay về màn hình đăng nhập 4. Đưa máy tính về chế độ tạm thời nghỉ
  2. Câu 7: Để chạy một chương trình ứng đụng đã được cài đặt trong windows XP cách nào luôn được thực hiện: 1. Kích đúp chuột vào biểu thượng chương trình cần chạy trên Desktop 2. Kích chuột vào biểu tượng chương trình cần chạy trong All Program trong menu Start 3. Kích chuộc vào biểu tượng chương trình cần chạy trong Quick Lauch 4. Kích chuộ vào biểu tượng chương trình cần chạy trong My computer trong menu Start Câu 8. Khi kích đúp chuột và thanh tiêu đề của một cửa số đang ở kích thước cực đại, Hệ điều hành windows XP sẽ: a. Thu cửa số đó về kích thước trước đó 2. Thu cửa sổ đó về kích thước cực tiểu Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ 4. Đóng cửa số đó Câu 9: Trong My computer của windows XP, phím Backspace có tác dụng 1. Xóa tư mục, tập tin đang chọn 2. Xóa thư mục, tập tin nằm trước tập tin, thư mục đwocj chọn 3. Về thư mục chứa chứa thư mục đang làm việc hiện tại 4. Xóa thư mục, tập tin nằm sau tập tin, thư mục đang chọn. II. MS word 2007: Câu 10: Để đánh số thứ tự trang văn bản trong MS word 2007, ta thực hiện bằng cách kích chuột vào biểu tượng trong Rubbin: 1. Home 2. Insert 3. Page Layout 4. References Câu 11: Để đống tập văn bản đang làm việc hiện tại trong MS word 2007, ta kích chuột vào biểu tượng trong 1. Page Layoute 2. References 3. Office Buttons 4. Home Câu 12: MS word 2007 có khả năng 1. Xử lý văn bản, bảng biểu, biểu đồ, đồ họa 2. Tạo trang web 3. Liên kết với các chương trìh ứng dụng khác
  3. 4. Cả 3 chức năng trên Câu 13: Để di chuyển giữa các tập tin văn bản đang mở bảng phím tróng MS word 2007, ta bấm: 1. Ctrl+F5 2. Ctrl+F6 3. F5 4. F6 Câu 14: Đê lưu trưc nội dung văn bnar hiện tại với tên tập tin khác trong MS word 2007, ta thực hiện: 1. Kích chuột vào biểu tượng trong Home 2. Kích chuộc vào biểu tượng trong Office button 3. Kích chuột vào biểu tượng trong Office button 4. Kich cuộc vào biểu tượng trong Home Câu 15: Mục Selection trong hộp thoại Print ucar MS word 2007 có tác dụng: 1. In nội dung tạp tin đang chọn làm việc 2. In trang đầu của phần văn bản đang chọn (phần bị bôi đen) 3. In phần văn bản đang chọn (phần bị bôi đen) 4. Luôn ở trạng thái mở, hkhoong bao giờ có tác dụng Câu 16. Để chuyển về chế độ chỉnh sửa tiêu đề đầu trang và cuối trang đã có trong MS word 2007 ta thực hiện: 1. Kích chuột vào phần nội dung của tiêu đề đầu hoặc cuối trang 2. Rê chuộc trong phần nội dung của tiêu đề đầu hoặc cuối trang 3. Kích phải chuột vào phần nội dung của tiêu dề đầu trang (hoặc cuối trang) và chọn lệnh Edit Header (hoặc Edit Foooter) từ menu ngắn 4. Chọn bieru tượng Header and Footer từ View Câu 17. Đê thay đổi khổ giấy in trong MS word 2007, ta kích chuột vào biểu tượng trong Ribbon: 1. Page Layout 2. Home 3. Insert 4. References Câu 18: Để hiện thị mục Replace trong hộp thoại Find anh Replace, từ văn bản hiện tịa của MS word 2007, ta ấn tổ hợp phím: 1. Ctrl + F 2. Ctrl + G 3. Ctrl + Y 4. Ctrl + H
  4. Câu 19. Biểu tượng bên phải Shortcut trong Recent Documents của MS word 2007 (hình bên) cho biết điều gì? 1. Biểu tượng của Shortcut đó 2. Được giữ lại trong Recent Documents 3. Không được giữ lại trong Recent Documents 4. Biểu tượng riêng của tập tin văn bản tương ứng với Shortcut đó Câu 20. Để làm xuất hiện hội thoại Open trong MS word 2007, ta bấm tổ hợp phím: 1. Alt + O 2. Ctrl + O 3. Alt + Ô 4. Ctrl + Ô Câu 21: Trong MS word 2007, phí hoặc tổ chợp phím nào sau đây có tác dụng di chuyển con trỏ về cuối dòng hiện tại: 1. End 2. Home 3. Ctrl + Home 4. Ctrl + Page Up III. MS Excel 2007: Câu 22: Trong báng dữ liệu bên của MS Excel 2007, công thức = SUMIF(A40:A44, "???", B40:B44) trả về kết quả: 1. 0 2. 86 3. 247 4. Công thức sai
  5. Câu 23: Trong MS Excel 2007, giả sử tại ô B5 có công thức = A1+$B$2+C$3 Sau khi sao chép công thức đó từ ô B5 đến ô D8 sẽ có công thức 1. = C1 + $B$2 + E$3 2. = C4 + $B$2 + E$3 3. = A4 + $B$2 + C$3 4. Báo lỗi Câu 24. Trong bant dữ liệu bên của MS Excel 2007, công thức =IF(A49 = 5, "Không được tuyển dụng") 1. Không được tuyển dụng 2. Công thức sai vì trong Excel không có phép toán => 3. Công thức sai vì thiếu đối số trong hàm IF 4. TRUE Câu 26. Trong MS Excel 2007, để ghép 2 xâu ký tự "TRAN VAN" và "AN" thành xâu ký tự mới là "TRAN VAN AN", tư sử dụng công thức: 1. ="TRAN VAN" + "AN" 2. ="TRAN VAN" & "AN" 3. ="TRAN VAN" AND "AN" 4. Không ghép được Câu 27. Trong MS Excel 2007, công thức sau sẽ trả về kết quả nào: = UPPER("tran thi Hoa") 1. Tran Thi Hoa 2. tran thi hoa 3. TRAN THI HOA 4. Báo lỗi Câu 28. Trong MS Excel 2007, hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm giá trị: 1. Nằm trong cột bên phải của vùng dữ liệu tìm kiếm 2. Nắm trong hàng bất kỳ của vùng dữ liệu tìm kiếm 3. Nừm trong cột bên trài của vùng dữ liệu tìm kiếm 4. Nừm trọng cột bất kỳ của của vùng dữ liệu tìm kiếm Câu 29: Trong MS Excel 2007, công thức sau sẽ tả về kết quả nào: = ROUND(7475.47, -2) 1. 7500 2. 7480
  6. 3. 7475 4. 7475,5 Câu 30: Trong MS Excel 2007, công thức sau trả về giá trị nào: = LEN(@TRAN_THI_THU_THANH@) 1.15 2. 18 3. tran_thi_thu_thanh 4. Báo lỗi