Bài soạn 25 câu đáp án luật cán bộ

docx 47 trang Viên Minh 15/07/2023 3540
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn 25 câu đáp án luật cán bộ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxbai_soan_25_cau_dap_an_luat_can_bo.docx

Nội dung text: Bài soạn 25 câu đáp án luật cán bộ

 1. Câu 1: Nội dung của luật CB-CC? Ý nghĩa của luật CB-CC? ĐA: 1. Nội dung của luật cán bộ, công chức: - Quy định về cán bộ, công chức; - Quy định bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; - Quy định quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; - Quy định điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; - Quy định khen thưởng và xử lý cán bộ, công chức; -vv 2. Ý nghĩa của luật CB-CC: Ở bình diện chung có thể thấy: - Sự ra đời của luật CB-CC đã tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động công vụ ở nước ta, tác động lớn đến đời sống chính trị - xã hội, góp phần tích cực vào việc đổi mới tư duy sáng tạo, kiến thưc chuyên môn của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của tiến trình đẩy mạnh côn nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. - Mặt khác,Cán bộ - công chức tạo ra công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cua cơ quan nhà nước nói riêng, của bộ máy nhà nước, các thể chế trong hệ thống chính trị nói chung, góp phần vào việc đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với xu hướng chuyển nền hành chính từ quản lý sang nền hành chính phục vụ. - Văn bản luật này cũng tạo cơ sở pháp lý có giá trị cao nhằm xây dựng và quản lý đội ngủ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Ở bình diện cụ thể: 1
 2. - Với việc thu hẹp phạm vi điều chỉnh so với pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung 2003), loại đối tượng viên chức ra khỏi đối tượng điều chỉnh của luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức cũng như hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích sự phát triển của đơn vị sự nghiệp, tạo cơ chế quản lý phù hợp đối với đội ngủ viên chức sự nghiệp. - Bên cạnh đó, với việc phân chia rõ cán bộ, công chức các cấp trong hệ thông CQNN (từ Trung ương đến cấp xã”, các điều kiện để thi hành công vụ, thanh tra công vụ sẽ giúp cho công tác quản lý cán bộ, công chức các cấp trong hệ thống chính trị hiệu quả hơn. - Việc luật hóa những vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã có tác động rất lớn đến hệ thống chính quyền cơ sở, tạo sự ổn định về mặt chính trị đối với cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời khắc phục tình trạng “phình” biên chế ở cấp xã hiện nay. - Những quy định của luật sẽ tránh được sự hiểu sai, tạo ra việc áp dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương thông qua những quy định cụ thể về quyền hạn nghĩa vụ của cán bộ, công chức , của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đồng thời đề cao vai trò quản lý của cơ quan, tổ chức các cấp trong quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền. Câu 2: Trình bày khái niệm cán bộ, công chức? So sánh cán bộ với công chức? Cho ví dụ mình họa? 1. Khái niệm cán bộ, công chức theo quy định của Luật CB,CC Khoản 1 và khoản 2, điều 4, Luật CB,CC quy định CB, CC như sau: - Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 2
 3. - Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 2. So sánh CB với CC • Giống nhau: - Đều là công dân Việt Nam - Được hưởng lương từ NSNN - Trong biên chế • Khác nhau: - Con đường hình thành chủ yếu: CB: được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ CC: được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh thông qua thi tuyển - Tính chất công việc: CB: gắn nhiều hoạt động chính trị của những người có chức danh như Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch UBND Xã Phường . CC: Hoạt động gắn với công vụ. Hoạt động của công chức thường là để tham mưu, giúp việc cho cán bộ. Làm việc có tính thường xuyên, dài hạn tùy theo công vụ, nhiệm vụ được giao 3
 4. - Nơi làm việc: Nơi làm việc của công chức rộng hơn nơi làm việc của cán bộ, cụ thể công chức có thể làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công 3. Cho ví dụ minh họa: - Cán bộ: Chủ tịch UBND tỉnh - Công chức: chuyên viên Sở Giáo Dục và Đào Tạo Câu 3. Anh Nguyễn Văn nam là cán Bộ Tư pháp phường X. Theo Luật CB, CC năm 2008, anh Nam là CB hay CC? Giải thích tại sao? ĐA: Anh Nam là công chức. Bởi theo quy định tại khoản 3, điều 4, Luật CB, CC thì: “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước” Anh Nam là cán bộ tư pháp phường X, tức là: - Anh Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã - Trong biên chế - Hưởng lương từ NSNN Như vậy, anh Nam là công chức 4
 5. Câu 4: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, Công chức làm việc ở những cơ quan, đơn vị, tổ chức nào? Ông H là sỹ quan quân đội nhân dân hiện đang làm việc tại Tổng cục A thuộc Bộ quốc phòng. Theo anh, chị ông H có phải là công chức không? Vì sao? ĐA: 1. Theo khoản 2, điều 4 của Luật cán bộ , công chức thì Công chức làm việc ở các đơn vị, tổ chức sau: - Trong cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam; - Trong các cơ quan Nhà nước; - Trong các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung Ương, cấp Tỉnh, cấp Huyện; - Trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, trong cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân; - Và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Theo quy định khoản 2, điều 4 Luật Cán bộ, công chức thì Công chức là Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung Ương, cấp Tỉnh, cấp Huyện; trong cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; Ta thấy, ông H làm việc tại Tổng cục A thuộc Bộ quốc phòng – là cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng ông H là sỹ quan nên ông H không phải là công chức. Câu 5: Hoạt động công vụ là gì? Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải tuân thủ các nguyên tắc nào? Tại sao? ĐA: 5
 6. 1. Điều 2 Luật CB, CC 2008 quy định “ Hoạt động công vụ của cán bộ công chức là việc thức hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CB, CC theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan” Có thể hiểu hoạt động công vụ là hoạt động được tiến hành trên cơ sở pháp luật nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân. Đây là hoạt động có tính tổ chức cao, được tiến hành thường xuyên, liên tục theo trật tự do pháp luật quy định trên cơ sở sử dụng quyền lực nhà nước và được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước. Hoạt động công vụ chủ yếu do đội ngũ công chức thực hiện. Công vụ khác nhiệm vụ ở chỗ: Công vụ hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục . Nhiệm vụ là công việc phải làm vì một mục đích nhất định trong một khoảng thời gian nhất định . Để thi hành Công vụ, CBCC có thể phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. 2. Khi thi hành công vụ, CB, CC phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại điều 3, Luật CB,CC. Cụ thể gồm các nguyên tắc sau: 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật 2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 3. Công khai minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát. 4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả. 5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ. 3. Sở dĩ phải tuân thủ các nguyên tắc đó là vì: - Mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, và đây là nghĩa vụ cơ bản của công dân. Cán bộ, CC là công dân Việt Nam nên cũng phải thực hiện nghĩa vụ này khi thi hành công vụ. Hơn nữa CB,CC là những người được bầu, bổ nhiệm, tuyển dụng để thực hiện công vụ nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, khi thực hiện các chức năng nhiệm vụ này phải dựa vào Hiến pháp và pháp luật và tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Mặt khác, hoạt động công vụ được pháp luật quy định chặt chẽ và trong quá trình thực hiện công vụ, CB, CC phải tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, không được có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 6
 7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật của CB, CC liên quan đến công vụ không những bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật mà nếu có yếu tối lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm còn bị xử lý nặng hơn so với công dân cùng vi phạm hành vi đó. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ công chức thực sự, vô tư, khách quan, tận tâm trong thi hành hành chính công vụ, thực sự trở thành “ công bộc của nhân dân”. - Cán bộ, Công chức là những người trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, mà cụ thể là thực hiện các hành vi quản lý nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Vì thế trong quá trình thực hiện công vụ trước hết phải bảo vệ lợi ích của nhà nước, không được làm tổn hại đến lợi ích của nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. - Khi thi hành công vụ cán bộ, công chức phải đảm bảo đúng thẩm quyền tức nằm trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình được quy định trong Luật CBCC, không được làm những việc vượt quá thẩm quyền cho phép, bảo đảm công khai minh bạch, thực hiện chế độ báo cáo công việc, chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. - Quản lý nhà nước bao giờ cũng mang tính hệ thống và tính thống nhất cao. Để đảm bảo tính chất này, CBCC phải có kế hoạch làm việc cụ thể thống nhất với nhiệm vụ được giao và với các công vụ khác trong tổ chức, đơn vị. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cùng thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp có yêu cầu. Giải quyết công việc theo trình tự thông suốt, đảm bảo được hiệu quả thi hành công vụ. Nguyên tắc này đảm bảo cho các hoạt động công vụ được thực hiện tốt nhất tránh chồng chéo lạm quyền hoặc trốn tránh công vụ. Ngoài ra để thiết lập, duy trì một trật tự nhất định trong quá trình quản lý, khi thực hiện công vụ CBCC phải đảm bảo thứ bậc hành chính ( trình tự thủ tục quản lý) trên cơ sở phối kết hợp chặt chẽ Câu 6. Phân tính các nguyên tắc quản lý CBCC được quy định tại điều 5 Luật CBCC. ĐA: 7
 8. Trong quá trình quản lý CBCC các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tuân theo những tư tưởng có tính chất chỉ đạo sau đây 1. Đảm bảo sự lãnh đạo đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự chỉ đạo của Nhà Nước. Do cơ chế của xã hội ta là Đảng lãnh đạo Nhà Nươc quản lý và nhân dân làm chủ. Hiến pháp 1992 đã khẳng định: Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội. mọi hoạt động của xã hội đều phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của CBCC cũng không phải là ngoại lệ. Mặt khác, nhà nước CHXHCNVN là tổ chức quyền lực chính trị công, thực hiện quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động của CBCC. 2. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Hoạt động của CBCC là nhằm thực hiện những nhiệm vụ mà nhà nước giao phó, góp phần thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Do vậy, mỗi chức danh đều có những tiêu chuẩn nhất định, mỗi một vị trí việc làm đều gắn với những yêu cầu cụ thể. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, việc quản lý CBCC không thể chỉ thuần túy dựa trên tiêu chuẩn chức danh hoặc vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế mà phải kết hợp cả 3 tiêu chuẩn nêu trên để có được một đội ngũ CBCC tốt về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của từng vị trí công tác. Nguyên tắc này sẽ giúp cho việc xóa bỏ hoàn toàn cơ chế “xin – cho” trong quản lý biên chế cũng như thực hiện có hiệu quả, đúng mục đích công tác thi tuyển, thi nâng nghạch, đánh giá, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Việc đánh giá biên chế được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học, không chỉ dựa vào nhu cầu công việc, nhiệm vụ của cơ quan mà còn căn cứ vào tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCC, căn cứ trên cơ sở kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế để xây dựng các nguyên tắc quản lý phù hợp với từng vị trí việc làm, nhiệm vụ và yêu cầu công việc. 8
 9. 3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng. Xuất phát từ yêu cầu quản lý xã hội nói chung: Muốn quản lý phải có sự tập trung quyền lực để điều hành xã hội. Đồng thời xuất phát từ bản chất giai cấp của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” nên luôn dân chủ với nhân dân. Do đó trong quản lý CBCC, cũng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Cbcc là những người thực hiện công vụ- những hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước hoặc trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện quyền lực đó nhằm thực hiện chức năng của nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân. hoạt động này đòi hỏi phải có sự kết hợp đúng đắn, hài hòa giữa quyết định tập thể và trách nhiệm cá nhân. mọi vấn đề về chủ trương, chính sách, đánh giá, sử dụng CBCC do tập thể có thẩm quyền quyết định sau khi xem xét ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến đóng góp của cá nhân tại cơ sở. Khi thực hiện công vụ phải đưa ra tập thể bàn bạc tôn trọng ý kiến của mọi người trong tập thể. Công việc phải được phân công cụ thể, rõ ràng, tránh tình trạng chồng chéo quá nhiều người để làm một việc hoặc không có người để làm một việc nào đó. mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về kết qả thực hiện công việc của mình. 4. Việc sử dụng đánh giá, phân loại CBCC phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ. Đảm bảo tính khách quan là một yêu cầu hết sức quan trọng trong quản lý CBCC. Theo đó việc đánh giá, phân loại CBCC không được dựa trên những kết luận chủ quan, vì những mối quan hệ cá nhân mà phải dựa trên những phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ của người được đánh giá. Cả ba tiêu chuẩn trên đều phải được cân nhắc, xem xét hợp lý để có kết luận chính xác tạo cơ sở cho việc bố trí công việc cũng như áp dụng chế độ khen thưởng, kỷ luật, các chính sách khác đối với CBCC 5. Thực hiện bình đẳng giới. 9
 10. Xuất phát từ nguyên tắc hiến định là mọi công dân đều có quyền bình đẳng trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Bình đẳng giới trong quản lý CBCC là một biểu hiện cụ thể của quyền này. Theo đó, mọi công dân không phân biệt nam nữ đều có thể tham gia gánh vác công vụ nhà nước nếu đáp ứng được yêu cầu của công vụ đó. Trong công tác bố trí, đánh giá cán bộ không có sự phân biệt nam nữ mà phải dựa trên những phẩm chất chính trị và năng lực của công dân. Khi thực hiện một công vụ như nhau bất luận nam nữ đều có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau, do vậy, quyền lợi và các chính sách đối với họ đều được áp dụng như nhau. Mặt khác nhà nước ta có chính sách khuyến khích nữ công dân tham gia gánh vác công vụ nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để họ thể hiện năng lực, phát huy trí tuệ của mình góp phần vào việc quản lý nhà nước Câu 7: Nghĩa vụ của CBCC đối với Đàng, Nhà Nước, Nhân dân cũng như trong quá trình thi hành công vụ được quy định tại các điều 8 và điều 9 luật CBCC. Điều 8: nghĩa vụ của CBCC đối với Đảng, NN và nhân dân 1. Trung thành với Đảng CSVN, Nhà nước CHXHCNVN, bảo vệ danh dự tổ quốc và lợi ích quốc gia. CBCC là công dân việt nam, mối liên hệ ràng buộc về mặt pháp lý với nhà nước CHXHCNVN, quyền lực nhà nước bao trùm lên họ. bảo vệ lợi ích của họ ngay cả khi họ ở trong hay ngoài nước. Khi được nhà nước bảo vệ, công dân nói chung và CBCC nói riêng cũng phải thực hiện những nghĩa vụ ngược lại với nhà nước. Một trong những nghĩa vụ đó là trung thành với NN, bảo vệ danh dự tổ quốc và lợi ích quốc gia, không vì lợi ích cá nhân mà có những hành vi chống đối đối với nhà nước làm ảnh hưởng tới danh dự tổ quốc. 2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Nhà nước VN là nhà nước của ND do ND và vì ND. CBCC là người trực tiếp thực hiện các chức năng của nhà nước do đó mọi hoạt động của họ đều phải nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân lao động, là công bộc của nhân dân nên phải tôn trọng nhân dân trong quá trình thực hiện công vụ. 10
 11. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Để thực hiện tốt công vụ của mình, CBCC không thể xa rời nhân dân bởi lẽ xét cho tới cùng hoạt động của CBCC là nhằm thực hiện chức năng của nhà nước, phục vụ lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân. Có liên hệ chặt chẽ với nhân dân mới ra được những quyết định đúng đắn, khách quan, phản ánh được đúng nhu cầu thực tế tránh tính trạng quan liêu, của quyền của CBCC trong thi hành công vụ. Mặc dù trực tiếp thực hiện chức năng của NN nhưng CBCC không phải là lãnh đạo của Nhân dân mà ngược lại phải chịu sự giám sát của nhân dân. họ có thể bị thay thế nếu tỏ ra không đủ năng lực thưc hiện công việc được giao, vi phạm kỷ luật nhà nước, kỷ luật lao động, có biểu hiện quan liêu của quyền, vi phạm pháp luật. 4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của NN. Là những người được chọn lựa để thực hiện công vụ, CBCC không đứng trên, đứng ngoài pháp luật mà phải gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Đây cũng là tiền đề bảo đảm cho CBCC thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Điều 9: Nghĩa vụ của CBCC trong thi hành công vụ. Khi một công dân trở thành những CBCC họ sẽ hưởng những quyền pháp lý nhất định. Tương ứng với những quyền đó, CBCC cũng phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý của mình mà một bộ phận quan trọng của nó là nghĩa vụ trong thi hành công vụ. Với những nghĩa vụ pháp lý này CBCC bắt buộc phải thực hiện để cho công vụ được thực thi. Nếu không thực hiện họ có thể đã vi phạm pháp luật và phải gánh chịu những chế tài nhất định do pháp luật quy định. Theo quy định tại điều 9 Luật CBCC trong thi hành công vụ, CBCC có những nghĩa vụ sau đây: 11
 12. 1. Thực hiện đúng, đầy đủ và chiu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nghĩa vụ này đòi hỏi thái độ phục vụ cao của công chức đối với nhà nước. Theo đó CBCC phải thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc vượt quyền, lạm quyền mà phải thực hiện công vụ trong phạm vi được giao. Hơn thế nữa để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, pháp luật buộc họ phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ đó. 2. Có ý thực kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy chế trong cơ quan đơn vị. Báo cáo với người có thẩm quyền khi phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bảo vệ bí mật nhà nước. Để đảm bảo cho bộ máy nhà nước được hoạt động hiệu quả, đòi hỏi mỗi Cán bộ CC là các “ mắt xích” trong một guồng máy, chỉ cần một, môt số người trong đó “ vượt rào” không chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị sẽ lập tức ảnh hưởng đến tiến trình và chất lượng của hoạt động chung. Hơn thế nữa để nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng tự kiểm tra, giám sát của CBCC luật CBCC còn quy định trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện vi phạm của CBCC, mặt khác do tính chất hoạt động của CBCC là trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước thực thi công vụ nên có thể liên quan đến bí mật nhà nước. CBCC phải nhận thức rõ vai trò của mình để tránh làm lộ bí mật của nhà nước, làm ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia, dân tộc, nhân dân. 3. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ. giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức đơn vị. Trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung cũng đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước với tư cách là những người được bầu cử, tuyển dụng bổ nhiệm để trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước, thực thi công vụ đương nhiên CBCC phải có nghĩa vụ phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo cho công vụ được giải quyết nhanh chóng rốt ráo và triệt để. Đồng thời CBCC cũng phải có nghĩa vụ về mặt phẩm cách như không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ. Chủ tịch HCM có nói: Đoàn kết là sức mạnh. Khi 12
 13. một cơ quan, tổ chức, đơn vị mất đoàn kết thì nó sẽ mất đi sức mạnh tập thể và tất yếu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ quan đơn vị tổ chức trong đó có việc thực thi công vụ của cán bộ công chức. Vì thế xét cho đến cùng việc giữ gìn đoàn kết nội bộ cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thực thi công vụ, bảo đảm hoạt động thông suốt, bình thường của bộ máy NN 4. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao. CB CC được tạo điều kiện và đảm bảo điều kiện về mặt vật chất để thực thi công vụ. Những điều kiện vật chất đó là tài sản NN, là đóng góp của ND. Những “công bộc” tốt của ND là những người có nghĩa vụ bảo vệ, quản lý và sử dụng TS đó 1 cách tiết kiệm, hiệu quả 5. Chấp hành quyết định của cấp trên Xuất phát từ nguyên tắc tập trung – dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy NN cũng như đảm bảo nguyên tắc phân công, phân cấp trong thi hành công vụ, do vậy khi thi hành công vụ CB CC phải có nghĩa vụ chấp hành quyết định của cấp trên. Nghĩa vụ này nhằm đảm bảo cho các quyết định trong thi hành công vụ được thực hiẹn, đảm bảo kỷ luatạ, kỷ cương. Nhưng điều đó không có nghĩa là người có nghĩa vụ thi hành quyết định phải thực hiện một cách cứng nhắc, dập khuôn mà có quyền thể hiện ý chí của họ khi phát hiện những sai phạm trong quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng VB với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có VB và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước PL về quyết định của mình. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của PL Câu 8. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có những nghĩa vụ gì theo quy định của Luật CBCC? Giải thích các nghĩa vụ đó? ĐA: 13
 14. CB, CC phải thực hiện những nghĩa vụ do PL quy định. Những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài những nghĩa vụ chung của CB,CC được quy didnhj tại điều 8 và điều 9 của Luật CB, CC, công chức – do vị trí công tác có tính chất đặc thù- là những người lãnh đạo của tổ chức đó – nên còn có những nghĩa vụ có tính chất riêng biệt. Theo đó, nghĩa vụ của những người này gắn liền với vai trò lãnh đạo tổ chức, ràng buộc trách nhiệm của họ với vai trò đó, đảm bảo cho công chức dưới quyền thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời tạo ra môi trường làm việc tốt để các thể chế dân chủ được thực thi. Theo Điều 10, Luật CBCC người đứng đầu cơ quan, tổ chứuc, đơn vị có những nghĩa vụ sau: 1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Là người điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức nên người đứng đầu có nghĩa vụ chỉ đạo để hoạt động cơ quan, tổ chức đi đúng hướng, đạt được mục đích QLNN. Tuy nhiên, để nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với hoạt động lãnh đạo, điều hành, Luật CB CC buộc họ phải chịu trách nhiệm cá nhân về hoạt động của đơn vị, tố chức. 2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của CB, CC; Thực chất đây là những hoạt động đi đôi với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Những hoạt động cụ thể này sẽ giúp hạn chế những sai sót, những hành vi vi phạm, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; đồng thời giải quyết những vướng mắc mà các CB CC có thể gặp phải khi thực thi nhiệm vụ của mình 3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Đề có được đội ngũ CB, CC có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực và tận tụy phục vụ ND thì đòi hỏi mỗi CB CC phải là một “tấm gương sáng” về mọi mặt. CB CC lãnh đạo lại càng phải thể hiện rõ hơn phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của mình. CB, CC lãnh đạo là những người được giao quyền hạn. Nếu không ràng buộc trách nhiệm thì họ dễ dàng lợi dụng những quyền hạn được giao phó để thu lợi 14
 15. cá nhân, nhũng nhiễu ND, quan liêu, cửa quyền làm cho hoạt động “phục vụ nhân dân” của CB CC nói chúng mất đi ý nghĩa thực tiễn. Vì thế PL quy định trách nhiệm buộc họ phải là người đi đẩu trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm ở cơ sở, tổ chức thực hiện những biện pháp phòng chống những tệ nạn đó ở cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để những tệ nan đó xảy ra. 4. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh CB, CC thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân; Đây là nghĩa vụ cụ thể của CB, CC lãnh đạo nhằm thực thi nguyên tắc tập trung – dân chủ cũng như những nghĩa vụ của CB CC nói chung. Ngoài việc tổ chức thực hiện các biện pháp chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, CB CC lãnh đạo còn có trách nhiệm xử lý các hành vi nêu trên của CB, CC thuộc quyền nhằm trừng phạt người vi phạm, răng đe chung để các quy định nêu trên có tính thực tiễn. 5. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức; Đây cũng là 1 nghĩa vụ rất quan trọng của CB, CC lãnh đạo để cho quyền dân chủ của ND ở cơ sở được thực hiện. Khi có các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức, công chức lãnh đạo với chức trách, quyền hạn của mình phải giải quyết kịp thời về mặt thời gian, dựa vào các quy định PL hiện hành để giải quyết. Trong TH khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cần giải quyết không thuộc thẩm quyền của mình thì phải kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tổ chức, cá nhân. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Câu 9. Luật CBCC quy định như thế nào về các quyền của CBCC? Anh (chị) hãy phân tích một trogn các quyền đó? ĐA 15
 16. - Bên cạnh các nghĩa vụ, CB CC có các quyền được nhà nước quy định và bảo đảm thực hiện. Đây là một khái niệm để chỉ những ưu tiên, đãi ngộ, những cơ hội do XH và NN mang lại và CB, CC được thụ hưởng do việc thực thi nhiệm vụ của họ. Những quyền này nhằm bảo đảm đời sống cho CB, CC, tái sản xuất sức lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mở ra cơ hội thăng tiến để tiếp tục phục vụ tốt hơn cho NN, XH và ND . - Quyền của CB, CC gắn với nhiệm vụ được giao và là phương tiện, điều kiện để họ thựuc hiện nhiệm vụ. Tính thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ xuất phát từ nguyên tắc chung của chế định công nhân, theo đó công dân có các quyền và nghĩa vụ Hiến Pháp và Luật quy định. Đối với CB, CC, tính thông nhất giữa quyền và nghĩa vụ không chỉ được thể hiện ở chỗ quyền phải tương xứng với nghĩa vụ mà quyền đồng thời là nghĩa vụ và ngược lại. Nếu đối với công dân nói chung, quyền pháp lý không bắt buộc công dân phải thực hiện. Ví dụ, công dân có quyền tự do kinh doanh, nếu công dân không thực hiện quyền này thì cũng không bị coi là vi phạm PL. Riêng với CB, CC, trong những trường hợp nào đó do luật quy định có quyền làm một việc nào đó thì không có nghĩa rằng họ muốn làm hay không đều được mà học có nghĩa vụ phải làm ví dụ quyền được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Nói cách khác quyền của cán bộ, công chức đồng thời là nghĩa vụ của họ. Đối với nhiều trường hợp cụ thể, cán bộ, công chức có thể tự do xét đoán và lựa chọn phương án hành vi cụ thể nhưng phải lựa chọn cách nào nhằm thực hiện tốt nhất chức trách được giao phó. Mặt khác quyền của cán bộ, công chức thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước đối với cán bộ, công chức. Theo Điều 11, 12, 13, 14 Luật CBCC, quyền của CBCC được quy định như sau: Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ 1. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ. 2. Được đảm bảo trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luạt. 3. Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 16
 17. 4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 5. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ. Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương. 1. Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ. Điều 14: Các quyền khác của cán bộ, công chức Cán bộ, công chức được đảm bải quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội;bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luât; nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chế độ. Chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Câu 10: Người CBCC phải có đạo đức và văn hóa giao tiếp như thế nào kho hoạt động công vụ tại công sở và giao tiếp với nhân dân? Đáp án: 17