Ôn thi công chức môn Tiếng Anh

doc 8 trang Viên Minh 15/07/2023 7121
Bạn đang xem tài liệu "Ôn thi công chức môn Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docon_thi_cong_chuc_mon_tieng_anh.doc

Nội dung text: Ôn thi công chức môn Tiếng Anh

  1. Các thì cơ bản trong tiếng Anh 1/ Thì hiện tại đơn: 5/ Thì quá khứ đơn a, Hình thức: a, Hình thức S + V(s/es) + O S + V(QK) + O b, Cách dùng b, Cách dùng -Diễn tả thói quen ở hiện tại hay một hành - Diễn tả một hành động đã hòan thành tại một động thường được lặp đi lặp lại. thời điểm xác định trong quá khứ Ex: She often goes to school by bike Ex: He went to the zoo by bus yesterday - Diễn tả một sự thật hiển nhiên - Diễn tả một hành động đã hoàn thành trong Ex: The sun rises in the east suốt một quảng thời gian trong quá khứ -Diễn tả một sự việc đag có thực lúc nói Ex: I often played volleyball when I was young Ex: Tan is the director of the DHL company in - Diễn tả một hành động đã xảy ra kế tiếp trong HCM city quá khứ - Diễn tả sự nhận thức, cảm giác, tình trạng xảy Ex: She got out of the car, unlocked the door ra lúc nói and went into the house Ex: I feel very happy because I have passed the final exam 2/Thì hiện tại tiếp diễn 6/ Thì quá khứ tiếp diễn a, Hình thức: a, Hình thức S + V-ing + O S + were/was + V-ing b, Cách dùng: b, Cách dùng -Diễn tả một sự việc đang diễn ra lúc nói -Diễn tả một hành dộng đang diễn ra tại một Ex: He is repairing his bicycle at the moment thời điểm xác định trong quá khứ - Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần Ex: He watching TV at 11 O'clock last night gây ra bực mình khó chịu -Diễn tả một hành động đang diễn ra trong uqá Ex: He is always phoning me at midnight khứ thì có một hành động khác xen vào Ex: My family was having the dinner when they came -Diễn tả hai hay nhiều hành động đang diễn ra đồng thời trong quá khứ Ex: Tom was doing his homework while his brother was watching TV last night 3/Thì hiện tại hoàn thành 7/ Thì quá khứ hoàn thành a, Hình thức a, Hình thức S + past participle (Phân từ 2) S + had + past participle (Phân từ 2) b, Cách dùng b, Cách dùng - Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá - Diễn tả một hành động đã hoàn thành trước khứ và còn tiếp tục đến hiện tại một thời điểm xác định trong quá khứ Ex: Nam has studies at Oxford University for Ex: Tom had finished his worrk before 10 two year now O'clock last night -Diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất - Diễn tả một hành động đã hoàn thành trước tại một thời điểm ko xác định trong quá khứ một hành động khác cũng diễn ra trong quá Ex: Someone has stolen his bycycle khứ -Diễn tả một hành động vừa mới hoàn thành Ex: Yesterday when I came here, she had left Ex: They have just finished the construction of that bridge
  2. 4/Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 8/ Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn a, Hình thức a, Hình thức: S + have/has + been + V-ing S + had + been +V-ing b, Cách dùng b, Cách dùng: Diễn tả một hành động đã bắt đầu ở quá khứ - Diễn tả một hành động đã diễn ra trước một mà còn liên tục đến hiện tại rồi chấm dứt hoặc thời điểm xác định hoặc một hành động khác còn tiếp tục ở quá khứ trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục đến khi Ex: I have been waiting for him for 2 hours hoặc sau khi hành động thứ hai xảy ra Ex: Last night, when Tom got up, his father had been working in his room for 1 hour 9/ Thì tương lai đơn a, Hình thức S + shall/will + V( ko To) b, Cách dùng: - Diễn tả một hành động sẽ xảy ra ở tương lai Ex: She will go to school by bike tomorrow - Diễn tả một lời mời, lời đề nghị, một yêu cầu, một dự định hay một dự đoán trong tương lai Ex: Will you open the door, please? CÂU ĐIỀU KIỆN I- Mấy lưu ý về câu điều kiện: - Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện (if clause) và mệnh đề chỉ kết quả (main clause). Ví dụ: If it rains, I will stay at home. - Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ được cho nhau Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. II- Các loại câu điều kiện: 1. Loại 1: Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. If mệnh đề 1 (thời hiện tại đơn), mệnh đề 2 ( thời tương lai đơn) Ví dụ: If I have enough money, I will buy a new car. 2. Loại 2: Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai - ước muốn ở hiện tại. (Nhưng thực tế không thể xảy ra được). If mệnh đề 1 (thời quá khứ đơn), mệnh đề 2 (would + infinitive) Ví dụ: If I had millions of US dollars now, I would give you a half. Chú ý: Ở câu điều kiện loại 2, trong vế "IF", to be của các ngôi chia giống nhau và là từ "were", chứ không phải "was". 3. Loại 3: Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ - mang tính ước muốn trong quá khứ. (nhưng thực tế không thể xảy ra được). If mệnh đề 1 ( thời quá khứ hoàn thành), mệnh đề 2 ( would + have done) Ví dụ: If they had had enough money, they would have bought that villa.
  3. CÂU BỊ ĐỘNG 1. Bị /Thụ động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động. Ví dụ: 1. English is learnt at school by him. 2. A hat was bought by her. 2. Qui tắc Câu bị động. a. Động từ của câu bị động: To be + Past Participle (PII) (phân từ 2). b. Tân ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của câu bị động c. Chủ ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của giới từ "BY" Chủ động: Chủ ngữ - Động từ - Tân ngữ Bị động : Chủ ngữ - Be+ Phân từ 2 của động từ - By + Tân ngữ Ví dụ: The farmer dinks tea everyday. (Câu chủ động) Tea is drunk by the farmer everyday. (Câu bị động) 3. Khi một ngoại động từ ở chủ động có hai tân ngữ, một trực tiếp và một gián tiếp (nhóm tặng biếu), có thể chuyển thành hai câu bị động. Ví dụ: I gave him an apple. An apple was given to him hoặc He was given an apple by me. 4. Bảng chia Chủ động sang Bị động: Thời hiện tại đơn do done Hiện tại tiếp diễn Is / are doing is / are being done Quá khứ đơn did Were / was done Quá khứ tiếp diễn was / were doing Were / was being done Hiện tại hoàn thành Has / have done Have / has been done Quá khứ hoàn thành Had done Had been done Tương lai đơn giản Will do Will be done Is/are going to Is / are going to do Is / are going to be done Can Can / could do Can / could be done Might Might do Might be done Must Must do Must be done Have to Have to Have to be done
  4. CÁC CẤP SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ 1. So sánh ngang bằng – Công thức: as + adj + as – Ví dụ: Lan is 16. I’m 16, too. Lan is as young as me.(Lan trẻ như tôi) 2. So sánh kém – Công thức: not so/ not as + adj + as – Ví dụ: Quang is 1.7 metres tall. Hung is 1.6 metres tall. Hung is not so tall as Quang. (Hung không cao bằng Quang) 3. So sánh hơn – Công thức: Tính từ ngắn + er + than More + tính từ dài + than (tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết, tình từ dài là tính từ có từ hai âm tiết trở lên) – Ví dụ: My ruler is 5 cm long. Nam’s ruler is 7 cm long. –> My ruler is shorter than Nam’s.(thước kẻ của tôi nhắn hơn thước kẻ của Nam) –> Nam’s ruler is longer than mine. Chú ý: • Khi thêm “er” nhân đôi phụ âm cuối nếu trước nó là một nguyên âm. Ví dụ: hot –> hotter fat –> fatter thin –> thinner fit –> fitter • Một số tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng “et, ow, le, er,y” thì áp dụng qui tắc của tính từ ngắn Ví dụ: quiet –> quieter clever –> cleverer simple –> simpler narrow –> narrower • Không có dạng phủ định của so sánh hơn A is taller than B –> B isn’t as tall as A (không viết: B isn’t taller than A) 4. So sánh cao nhất – Công thức: The + tính từ ngắn + est The + most + tính từ dài – Ví dụ: This is the longest river in the world.(đây là con sông dài nhất trên thế giới) She is the most beautiful girl in my class.(cô ấy là cô gái xinh nhất lớp tôi) Các tính từ bất quy tắc Tính từ so sánh hơn so sánh cao nhất Good/well better the best Badly/bad/ill worse the worst Little less the least Much/many more the most Far father/further the farther/furthest 5. So sánh gấp nhiều lần: - Số đa bội (multiple number) có thể bao gồm: half, twice, three times, four times Subject + verb + multiple number + as + much/many + (noun) + noun/pronoun • This dictionary cost twice as much the other one.
  5. Câu hỏi đuôi It was a good film, wasn’t it? (Đó là một bộ phim hay, phải không?) * Định nghĩa Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời. Tuy nhiên, thường thì người hỏi không chắc chắn lắm về thông tin này. * Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi: - Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định. - Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định * Cấu tạo của câu hỏi đuôi: - Câu hỏi đuôi gồm một trợ động từ tương ứng với thì được dùng trong câu nói trước dấu phầy, có NOT hoặc không có NOT và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy. * Ví dụ: Tom won’t be late, will he? (Tom sẽ không bị trễ, phải không?) They don’t like us, do they? (Họ không thích chúng tôi, phải không?) Ann will be here soon, won’t she? (Chẳng bao lâu nữa Ann sẽ có mặt ở đây, phải không?) They were very angry, weren’t they? (Họ giận lắm phải không?
  6. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Mệnh đề quan hệ được dùng để tạo thành một câu từ 2 câu riêng biệt. Hai câu này sẽ được nối với nhau bởi đại từ quan hệ (Relative Pronoun), và đại từ quan hệ này sẽ thay thế một trong hai cụm danh từ giống nhau. 1. WHO: thay thế cho người, làm chủ ngữ trong MĐQH. Ví dụ : I need to meet the boy. The boy is my friend's son. I need to meet the boy who is my friend's son. 2. WHOM: thay thế cho người, làm tân ngữ trong MĐQH. Ví dụ: I know the girl. You spoke to this girl. I know the girl whom you spoke to. 3. WHERE: thay thế cho nơi chốn: there, at that place, . Làm chủ ngữ, tân ngữ trong MĐQH. Ví dụ: The movie theater is the place. We can see films at that place. The movie theater is the place where we can see the films. 4. WHOSE : thay thế cho sở hữu của người, vật ( his- , her- , its- , their- , our- , my- , -'s ) Ví dụ: John found the cat. Its leg was broken. John found the cat whose leg was broken. 5. THAT : thay thế cho người, vật. Làm chủ ngữ, tân ngữ trong MĐQH. Ví dụ: I need to meet the boy that is my friend's son. She has a car that is made in Japan. Chú ý: Không được dùng that trong những trường hợp : • Mệnh đề quan hệ không có giới hạn( mệnh đề bổ nghĩa cho 1 danh từ đứng trước đã xác định rồi ). Ví dụ: Mary, (who / that) sits next to me, is good at maths. Mary, who sits next to me, is good at maths. ( Không được dùng that ) • Sau giới từ : Ví dụ: The girl to (whom / that) I was talking yesterday is my sister. The girl to whom I was talking yesterday is my sister. ( Không được dùng that )
  7. * Bắt buộc dùng that trong những trường hợp : • Sau danh từ chỉ cả người lẫn vật : Ví dụ: I saw a lot of people and vehicles that were moving to the market. • Sau những danh từ ở dạng so sánh cao nhất ( superlative ) : Ví dụ: Yesterday was one of the hottest days that I have ever known. • Sau những cách nói mở đầu bằng ' It is/was ' Ví dụ: It is the teacher that is important, not the kind of school he teaches in. • Sau 'all, everybody, everything, nothing, nobody, ' 6. WHY: thay thế cho cụm trạng từ chỉ lí do : for that reason. Ví dụ: Tell me the reason. You are so sad for that reason. Tell me the reason why you are so sad. 7. WHEN: thay thế cho cụm từ chỉ thời gian : then, at that time, on that day Ví dụ: Do you remember the day. We first met on that day. Do you remember the day when we fisrt met ?
  8. Cách dùng some và any: - Some và any đều dùng để chỉ số lượng không xác định được, dùng khi không thể hay không cần phải nêu rõ chính xác con số là bao nhiêu. + Some dùng trong mệnh đề khẳng định. Ví dụ: • I gave him some money. • We bought some food. + Any dùng trong mệnh đề phủ định và câu nghi vấn. Ví dụ: • She didn't have any money. • Have you got any books? 2. Some trong câu hỏi: - Khi ta hỏi nhưng mong câu trả lời là yes thì dùng some. Ví dụ: • Have you brought some paper and a pen? - Bạn có mang giấy bút không? (người nói mong người nghe mang chúng theo) • Would you like some more meat? - Bạn muốn dùng thêm ít thịt không? 3. Any trong câu khẳng định: - Ta dùng any trong câu khẳng định sau những từ có nghĩa phủ định hay giới hạn. Ví dụ như: never, hardly, without, little Ví dụ: • You never give me any help. - Bạn không bao giờ giúp tôi cả. • There’s hardly any tea left. - Khó còn trà lắm. • We got there without any trouble. - Chúng tôi đến đó không gặp trở ngại nào cả. • There is little point in doing any more work now. - Chẳng có lý do gì lại làm thêm việc lúc này. • I forgot to get any bread. - Tôi quên mua bánh mỳ.